Odwiedza nas 838 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdania

Sprawozdanie KTM ZG PTTK za rok 2011

Rok 2011 był drugim rokiem działalności KTM ZG PTTK XVII kadencji.

W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia  komisji :

21 stycznia 2011 r  w Warszawie

- zatwierdzenie protokołu nr. 3/XVII/2010 z posiedzenia Komisji w dn. 18 września 2010r. w Warszawie

- zatwierdzenie planu pracy komisji na XVII kadencje lata 2010 - 2013 kol.

- zatwierdzenie planu pracy na rok 2011

- zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2011r.

- omówienie stanu przygotowań do XX Centralnego Kursu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK

- zatwierdzenie organizatora i wykładowców XX Centralnego Kursu Przodowników Turystyki Motorowej

- omówienie stanu przygotowań do 47 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych, Narady Aktywu Turystów Motorowych  PTTK

- zatwierdzenie organizatora 47 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych, Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK kol. Ryszard Dobrzyński.

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia.

- zatwierdzenie zmiany w TZW V/2 kol. Tadeusz Dziadzio.

- Informacja o stanie przygotowań do wydania biuletynu "Motorowiec"

- Informacja o aktualizacji strony intrnetowej Komisji

- sprawy różne.

15 maja 2011 w Błażejewku

- zatwierdzenie protokołu nr. 4/XVII/2011 z posiedzenia Komisji w dn 22 stycznia 2011r. w Warszawie

- zatwierdzenie Regulaminu Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

- zatwierdzenie koncepcji szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Przodowników Turystyki  Motorowej PTTK

- zatwierdzenie wyników współzawodnictwa klubowego za 20010 r.

- Zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia

- podsumowanie XX Centralnego Kursu PTM w Chełmnie

- informacja o pracach nad biografią zasłużonych dział. w turystyce mot. PTTK.

- Informacja o klubach motorowych oraz ewidencji Przodowników Turystyki Motorowej wg stanu na dzień 31.12.2010

- Informacja o współpracy z wydawnictwami

- omówienie wniosków z Narady PTM w Błażejewku

- sprawy różne.

03 grudnia 2011  w Warszawie:

- zatwierdzenie protokołu nr. 5/XVII/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 15 maja 2011r.

- zatwierdzenie Planu Pracy na rok 2012.

- zatwierdzenie Centralnego Terminarza Imprez Motorowych na 2012 rok.

- omówienie stanu przygotowań do 44 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK, Narady Aktywu Turystów  Motorowych PTTK.

- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia.

- informacja o stanie przygotowań do wydania biuletynu "Motorowiec".

- informacja o aktualizacji strony internatowej Komisji.

- wymiana legitymacji czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej.

- sprawy różne:

- 55 lat Klubu Turystyki Motorowej „ Flisak” Toruń.

- biografie Klubów i działaczy.

 

Komisja w okresie sprawozdawczym dokonała zmiany TZW w Bełchatowie. Po śmierci kol. Zenona Kajdaniaka – TZW V/2, komisja powołała TZW V/4 – kol. Zbigniew Biedny.

W lutym 2011 r na zlecenie Komisji został zorganizowany przez Oddział PTTK w Lipnie i KTM „Rywal” Lipno XX Centralny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. Kurs ukończyło i egzamin zdało 29 osób.

Komisja zatwierdziła Oddział PTTK w Lipnie jako organizatora 44 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. Zlot odbędzie się w dn.25-27 maja 2012 r w Bachotu k/Brodnicy - woj. kujawsko pomorskie.

W 2011 r Komisja  przy współpracy Głównego Socjalisty ds. programowych PTTK kol. Pawła Zania opracowała  nowy Regulamin Przodownika Turystyki Motorowej PTTK oraz Ramowy program szkolenia specjalistycznego kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.

Zarząd Główny uchwałą nr. 244/XVII/2011w dn. 18.czerwca 2011r  zatwierdził przedstawione dokumenty. W 2011 r Komisja przystąpiła do wymiany legitymacji czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK zgodnie z zatwierdzonymi wzorami.

Komisja na bieżąco prowadzi stronę internetową http://ktmzg.pttk.pl/.

W 2011 r zostały wydany jeden Biuletyny Informacyjne „MOTOROWIEC”

W roku 2011 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:

- centralne - 2
- ogólnopolskie - 18
- regionalne - 62
- oddziałowe - 8
- klubowe - 79

Razem 169 imprez

Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała:

- 2 Odznaki Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych
- 19 Plakiet Złotej Kierownicy
- 27 Dyplomów
- 141  Odznak TM/MOT w tym  4 Odznaki „Złoty za Wytrwałość"

Sprawozdanie KTM ZG PTTK za rok 2010

Rok 2010 był pierwszym rokiem działalności KTM ZG PTTK XVII kadencji.

Na Krajowej Naradzie Aktywu Motorowego w Gołubiu Dobrzyniu  23 stycznia  2010 roku do komisji wybrane zostały następujące osoby:

Andrzej Kuligowski - Przewodniczący

Ryszard Dobrzyński - Wiceprzewodniczący

Janusz Ptasiński - Sekretarz

Łukasz Cichocki - Członek

Tadeusz Dziadzio - Członek

Andrzej Guska - Członek

Tadeusz Miera -          Członek

Piotr Filipowski – Członek

Jan Popiel - Członek

W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia  komisji :

20 lutego w Warszawie – posiedzenie konstytucyjne:

-  wręczono uprawnienia nowym Przodownikom Turystyki Motorowej z Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie

-  omówiono przebieg Krajowej Narady Aktywu Motorowego.

-  omówiono i przyjęto do realizacji uchwałą KNAM

-  uzgodniono podziału obowiązków pomiędzy członkami komisji.

-  ustalono plan pracy komisji na 2010 rok

- omówiono przygotowania do 43 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej,

- omówiono stan ilościowy odznak i książeczek obowiązujących w turystyce  motorowej PTTK

- omówiono przebieg aktualizacji stanu ilościowego klubów, członków w klubach motorowych w tym Przodowników Turystyki Motorowej.

- omówiono aktualny stan przygotowań do umieszczenia strony internetowej komisji na serwerze ZG PTTK

- uzgodniono że Biuletyn Informacyjny „ MOTOROWIEC” będzie wydawany 2 razy w roku kalendarzowym.

16 maja 2010 w Dobczycach :

- zatwierdzono protokół nr 1//XVIII/2010 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 201 w Warszawie

- omówiono wyniki i zatwierdzono współzawodnictwo międzyklubowe za 2009 rok.

- omówiono  postęp prac nad zmianami w „Regulaminie Współzawodnictwa” zgodnie z uchwałą KNAM.

- omówiono i zaakceptowano działającą na serwerze ZG PTTK internetową stronię komisji.

- uzgodniono, że Biuletyn Informacyjny „Motorowiec” będzie wydany po  zakończeniu 43 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Dobczycach.

- omówiono przygotowania do organizacji kursu na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK

18 września 2010 w Warszawie:

- zatwierdzono protokół nr 2//XVIII/2010 z posiedzenia Komisji w dniu 20 luty 201 w Dobczycach.

- zatwierdzono Regulamin Współzawodnictwa Międzyklubowego

- powołano zespołu do przygotowania nowej koncepcji szkolenia wynikającej z możliwości wykorzystania dostępnych internetowych form przekazu informacji

- omówiono przygotowania do organizacji 47 Zlotu i Rajdu Turystów Zmotoryzowanych PTTK.

Zaplanowane na grudzień 2010 r posiedzenie komisji po uzgodnieniu z ZG PTTK zostało przeniesione na 22. stycznia 2011 r.

 

Komisja w okresie sprawozdawczym dokonała zmian w Terenowych zespołach Weryfikacyjnych:

- z powodu zaprzestania działalności zostało zlikwidowanych 5 TZW

- komisja powołała 2 nowe TZW

W listopadzie 2010 roku odbyło się spotkanie zespołu do przygotowania nowej koncepcji szkolenia. Na spotkaniu omówiono i uzgodniono tematy które wymagają dopracowania zgodnie z obowiązującą w PTTK formą szkolenia.

Komisja zatwierdziła Poznański Oddział PTTK im. B. Chrzanowskiego w Poznaniu i Klub Turystyki Motorowej  „Przemysław” jako organizatora 47 Zlotu i Rajdu Turystów Zmotoryzowanych PTTK w dn. 13-15 maja 2011 r.w Błażejewku - woj. wielkopolskie

Komisja zatwierdziła Oddział PTTK w Lipnie jako organizatora XX Centralnego Kursu na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w dn.04-06 marca 2010 r w Chełmnie - woj. kujawsko pomorskie.

W roku 2010 zostały zaplanowane następujące imprezy:

- centralne - 2
- ogólnopolskie - 15
- regionalne - 61
- klubowe - 87

Razem 165 imprez

Ilość zorganizowanych imprez motorowych zostanie podana po otrzymaniu sprawozdań z klubów do 30.01.2011 r.

Stan organizacyjny na dzień 31.12.2009 r. wg informacji dostarczonych przez oddziały PTTK wynosi:
- 909 członków w 38 klubach motorowych
- 62 członków w oddziałach w których brak klubów motorowych
- 265 Przodowników Turystyki Motorowej

Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała:

- 1 medal 50 KTM
- 14 Dyplomów
- 2 Plakiety Złotej Kierownicy
- 145  Odznak TM/MOT w tym  2 Odznaki „Złoty za Wytrwałość"

Sprawozdanie  zostało zatwierdzone Uchwałą nr  2/XVII/2011 na posiedzeniu Komisji  w dniu 22 stycznia 2011 roku w Warszawie

Sprawozdanie KTM ZG PTTK za rok 2012

Rok 2012 był trzecim rokiem działalności KTM ZG PTTK XVII kadencji. W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia komisji:
21 kwietnia 2012 r w Gołubiu Dobrzyniu
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków KTM ZG PTTK, Wiceprezes ZG PTTK, opiekun KTM kol. Henryk Miłoszewski, członkowie honorowi KTM ZG PTTK kol. Zbigniew Biedny, kol. Zbigniew Abramek, kol. Ferdynand Jabłoński. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie komisji kol. Łukasz Cichocki, kol. Tadeusz Miera.
1. Przewodniczący i sekretarz komisji przekazali w imieniu komisji list oraz okolicznościową tablicę z okazji 55 lat KTM „FLISAK” Toruń. na ręce Honorowego Członka KTM oraz gospodarza spotkania kol.  Ferdynanda Jabłońskiego.
2. Zatwierdzono protokół nr. 6/XVII/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 03 grudnia 2011r.
3. Zatwierdzono sprawozdania Komisji za rok 2011.
4. Zatwierdzono wyniki współzawodnictwa klubowego za 2011r.
5. Przyznano tytułu Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK kol. Zbigniewowi Biednemu
6. Omówiono stanu przygotowań do 44 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK.
8. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia dla członków klubów przyznawane przez KTM ZG PTTK.
9. Omówiono przyczyny braku bieżącej aktualizacji strony internetowej komisji.
10. Omówiono stan wymiany legitymacji Przodownikom Turystyki Motorowej.
24 sierpnia 2012 r. w schronisku PTTK „Trzy Korony”
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków KTM ZG PTTK. W naradzie uczestniczył Członek Honorowy KTM ZG PTTK kol. Zbigniew Biedny oraz główny specjalista ds. inicjatyw programowych Zarząd Główny PTTK kol. Paweł Zań. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie komisji Kol. Ptasiński Janusz, Dziadzio Tadeusz, Cichocki Łukasz, Miera Tadeusz.
1. Zatwierdzono protokół nr 7/XVII/12 z posiedzenia komisji w dniu 21.04.2012r.
2. Omówiono stań przygotowań do 48 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK oraz Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK.
3. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia dla członków klubów przyznawane przez KTM ZG PTTK
4. Omówiono stan wymiany legitymacji Przodownikom Turystyki Motorowej.
5. Przyznano tytułu Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK kol. Tadeuszowi Głowickiemu.
6. Omówiono przyczyny braku bieżącej aktualizacji strony internetowej komisji. Przewodniczący Komisji kol. Andrzej Kuligowski zadeklarował swój udział w pracach nad aktualizacją strony. Propozycja została zaakceptowana przez obecnych członków komisji.
7. Komisja upoważniła kol. Andrzeja Guskę do przeanalizowania dotychczasowego Regulaminu TM/MOT oraz zaproponowania zmian mających na celu popularyzację zdobywania odznak TM/MOT.
08 grudnia 2012 r. w Warszawie
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków KTM ZG PTTK. W naradzie uczestniczył Członek Honorowy KTM ZG PTTK kol. Konstanty Zacharski oraz główny specjalista ds. inicjatyw programowych Zarząd Główny PTTK kol. Paweł Zań. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie komisji Kol. Dziadzio Tadeusz, Miera Tadeusz.
1. Zatwierdzono protokół nr. 8/XVII/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 24 sierpnia 2012r.
2. Zatwierdzono Plan Pracy na rok 2013
3. Zatwierdzono Harmonogram Imprez Motorowych na 2013 rok
4. Omówiono stan przygotowań do 48 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK oraz Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK.
5. Ustalono termin wydania Biuletynu „ Motorowiec”
7. Omówiono przebieg aktualizacji strony internetowej komisji
8. Uzgodniono tryb pracy nad zmianami Regulaminie TM/MOT
9. Omówiono stan wymiany legitymacji Przodownikom Turystyki Motorowej

Komisja przy współpracy głównego specjalisty ds. programowych PTTK kol. Pawła Zania pracuje nad zmianami w Regulaminie TM/MOT. Zmiany w regulaminie mają umożliwić popularyzację zdobywania odznak TM/MOT.
Komisja bardzo dziękuje głównemu specjaliście ds. programowych PTTK kol. Pawłowi Zaniowi za bardzo dobrą współprace, duże zaangażowanie w pracach organizacyjnych Komisji, wkład pracy oraz fachowe doradztwo przy opracowywaniu zmian w aktualizowanych regulaminach.  

W roku 2012 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:
- centralne – 1
- ogólnopolskie – 13
- regionalne – 57
- klubowe - 73
Razem - 144 imprezy

Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała wyróżnienia:
Dyplom KTM ZG PTTK - 11 osób
Plakieta Złotej Kierownicy - 1osoba
Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych - 7 osób
Razem - 19 osób

Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:
Młodzieżowa Odznaka TM Brązowa - 2 osoby
Młodzieżowa Odznaka TM Srebrna - 2 osoby
Młodzieżowa Odznaka TM Złota - 2 osoby
Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa - 39 osób
Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna - 18 osób
Motorowa Odznaka MOT Mała Złota - 25 osób
Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 17 osób
Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna - 12 osób
Motorowa Odznaka MOT Duża Złota - 11 osób
Za Wytrwałość - 3 osoby
Razem - 131 osób

Wymieniono legitymacje 195 Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK
Wydano jeden egzemplarz Biuletynu „ MOTOROWIEC”

Sprawozdanie KTM ZG PTTK za rok 2013

SPRAWOZDANIE KTM ZG PTTK  za rok 2013

Rok 2013 był czwartym rokiem działalności KTM ZG PTTK XVII kadencji. W roku sprawozdawczym odbyły się 3 zwyczajne posiedzenia komisji i 1 nadzwyczajne:

 13 kwietnia 2013 r w Dąbrowie Górniczej
1. Zatwierdzono protokół nr 9/XVII/12 z posiedzenia Komisji w dn. 08.12 2012 r w Warszawie.
2. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności KTM ZG PTTK  za 2012 r.
3. Omówiono przygotowania do 48 Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK w Dąbrowie Górniczej.
4. Nadano tytuł Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK  Kol. Hannie Popielarskiej i kol. Antoniemu Marchwickiemu.
5.Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia.
6. Zatwierdzono wyniki współzawodnictwa za 2012 r.
7. Omówiono stan ilościowy i osobowy Klubów Turystyki Motorowej PTTK. Komisja ustaliła że w Krajowej Konferencji Aktywu Turystów Motorowych PTTK udział  weźmie jeden delegat na 30 członków klubu.  Z Oddziałów PTTK w  których brak klubów motorowych a są Przodownicy Turystyki Motorowej po jednej osobie jako zaproszeni goście.
8. Omówiono konieczne zmiany  związane z dostosowania strony internetowej Komisji do możliwości umieszczania na stronie artykułów redagowanych przez osoby upoważnione przez KTM ZG PTTK. Kol. Łukasz Cichocki złożył ustną rezygnacje z administrowania stroną internetową Komisji oraz poinformował że rezygnuje z redagowania Biuletynu „Motorowiec”
07 czerwca 2013 r w Dąbrowie Górniczej – Posiedzenie nadzwyczajne
Komisja przyznała tytuł Zasłużonego Przodownik Turystyki Motorowej kol. Waldemarowi Kolasie i kol. Eugeniuszowi z DKTM Dąbrowa Górnicza.
24 sierpnia 2013 r w Szreniawie
1. Zatwierdzono Protokóły:
nr 10/XVII/2013 z posiedzenia Komisji w Dąbrowie Górniczej w dn. 13.04.2013 r.
nr 11/XVII/13 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji w Dąbrowie Górniczej w dn. 07.06.2013 r.
2. Omówiono przebieg 48 Centralnym Rajdzie w Dąbrowie Górniczej.
3. Zatwierdzono Oddział Ziemi Elbląskiej KTM „Mobil” w Elblągu na organizatora 45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.
4. Zatwierdzono wnioski do nadania przez KrajowąKonferencje Aktywu Turystów Motorowych PTTK godności Członka Honorowego KTM ZG PTTK dla  kol. kol. Janusza Ptasińskiego, Jana Jaglińskiego, Tadeusza Dziadzio
5. Omówiono nową stronę internetową KTM ZG PTTK. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wygląd i prowadzenie strony. Przewodniczący poinformował, że również pozytywne opinie o nowej stronie otrzymuje ze środowiska turystów motorowych PTTK. Kol. Paweł Zań poinformował, że w ZG PTTK trwają prace nad nową stroną PTTK, która ma zawierać materiały poszczególnych Komisji.
6. Zatwierdzono zmiany w ramach Centralnego Referatu Weryfikacyjnego TM/MOT w Gdańsku i Toruniu
7. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia:
8. Omówiono przygotowania do Krajowej Konferencji Aktywu Turystów Motorowych.
07 grudnia2013 r w Warszawie
1. Zatwierdzono protokół nr 12/XVII/13 z posiedzenia Komisji w dn. 24.08 2013 r w Szreniawie.
2. Zatwierdzono Centralny Harmonogram Imprez Motorowych 2014
3. Omówiono przygotowania do Krajowej Konferencji Aktywu Motorowego oraz podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji w rozdzielniku mandatów na Krajową Konferencje Aktywu Motorowych 2014 w Kamieńczyku.
4. Omówiono stan realizacji wniosków z Krajowej Narady Aktywu Motorowego w Golubiu Dobrzyniu w 2010 roku.
5. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia:
W roku 2013 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:
- centralne – 1
- ogólnopolskie – 15
- regionalne – 60
- klubowe - 91
Razem - 167 imprez
Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała wyróżnienia:
Dyplom KTM ZG PTTK - 18 osób
Plakieta Złotej Kierownicy - 3 osoby
Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych - 3 osoby
Razem – 24 osoby
Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:
Młodzieżowa Odznaka TM Brązowa - 8 odznak
Młodzieżowa Odznaka TM Srebrna - 3 odznaki
Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa -  38 odznak
Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna -  19 odznak
Motorowa Odznaka MOT Mała Złota -  18 odznak
Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 13 odznak
Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna - 15 odznak
Motorowa Odznaka MOT Duża Złota - 5 odznak
Za Wytrwałość -  3 odznaki
Razem -  122 odznaki

Sprawozdania XVII kadencja

Na Krajowej Naradzie Aktywu Motorowego w Golubiu Dobrzyniu w dniu 23 stycznia 2010 roku, do Komisji

Turystyki MotorowejZarządu Głównego PTTK (KTM ZG PTTK lub Komisja) wybrane zostały następujące osoby:

Andrzej Kuligowski – Przewodniczący

Ryszard Dobrzyński – Wiceprzewodniczący

Janusz Ptasiński – Sekretarz

Łukasz Cichocki – Członek

Tadeusz Dziadzio – Członek

Andrzej Guska – Członek

Tadeusz Miera – Członek

Piotr Filipowski – Członek

Jan Popiel – Członek

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Komisji w tym 1 nadzwyczajne.

Wszystkie posiedzenia Komisji były protokołowane, a protokoły zatwierdzane na kolejnych posiedzeniach.

Na posiedzenia byli zapraszani Honorowi Członkowie Komisji, którym bardzo dziękujemy za aktywny udział

w pracach Komisji.

W większości naszych posiedzeń uczestniczyli: opiekun Komisji z ramienia Zarządu Głównego PTTK,

a jednocześnie Wiceprezes ZG PTTK, kol. Henryk Miłoszewski oraz Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

kol. Bogdan Komorowski.

W pierwszym posiedzeniu Komisji uczestniczył Zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK kol. Marek Boguszewski.

Stałym uczestnikiem posiedzeń Komisji był główny specjalista ds. inicjatyw programowych ZG PTTK kol. Paweł Zań.

Komisja bardzo dziękuje wszystkim za aktywny udział w naszych pracach. Szczególne podziękowania

kierujemy do kol. Pawła Zania za bardzo dobrą współprace, duże zaangażowanie w prace organizacyjne,

ogromny wkład pracy oraz fachowe doradztwo przy opracowywaniu zmian w aktualizowanych regulaminach,

przygotowaniu nowej strony internetowej Komisji.

Komisja na poszczególne lata i całą kadencję opracowała plany pracy. Plany pracy i sprawozdania

z wykonania planów były przekazywane do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PTTK.

Komisja rozpatrywała i zatwierdzała przedkładane przez poszczególne kluby wnioski na wyróżnienia.

Wyróżnienia przyznane przez Komisję XVII kadencji

Rok 2010 – 25 wyróżnień

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Srebrny – 4 odznaki.

Plakieta Złotej Kierownicy – 2 plakiety.

Dyplom KTM ZG PTTK – 19 dyplomów.

Rok 2011 – 47 wyróżnień

Dyplomy KTM ZG PTTK – 27 dyplomów.

Plakieta Złotej Kierownicy –18 plakiet.

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Brązowy – 1 odznaka.

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Srebrny – 1 odznaka

Rok 2012 – 23 wyróżnia

Dyplomy KTM ZG PTTK – 13.

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Brązowy – 7 odznak.

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Srebrny – 1 odznaka.

Plakieta Złotej Kierownicy – 2 plakiety

Rok 2013 – 24 wyróżnień

Dyplomy KTM ZG PTTK – 18 dyplomów.

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Srebrny – 1 odznaka.

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych Brązowy – 2 odznaki.

Plakieta Złotej Kierownicy – 3 plakiety

Komisja przyznała 6 tytułów Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej

uchwała nr 26/XVII/2012 – kol. Zbigniewowi Biednemu.

uchwała nr 30/XVII/2012 – kol. Tadeuszowi Głowickiemu.

uchwała nr 34/XVII/2013 – kol. Hannie Popielarskiej i kol. Antoniemu Marchwickiemu.

uchwała nr 38/XVII/2013 – kol. Waldemarowi Kolasie i kol. Eugeniuszowi Tarasińskiemu.

uchwała nr 45/XVII/2013 – kol. Ireneuszowi Strzeleckiemu.

Na początku kadencji został zmodyfikowany Regulamin Współzawodnictwa międzyklubowego.

W współzawodnictwie w okresie kadencji udziały uczestniczyły 54 kluby.

Rok 2010 - 14 klubów. I miejsce - WKTM „Klakson” Chełm.

Rok 2011 - 13 klubów. I miejsce - KTM „Motomedyk” Płock.

Rok 2012 - 12 klubów. I miejsce - DKTM Dąbrowa Górnicza.

Rok 2013 - 12 klubów. I miejsce - KTM „Flisak” Toruń

Został opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK nowy Regulamin Przodownika Turystyki

Motorowej PTTK oraz Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Przodownika

Turystyki Motorowej PTTK.

W 2011 r. został zorganizowany, przez Oddział PTTK w Chełmnie i Klub Turystyki Motorowej PTTK „Rywal” Lipno,

Centralny specjalistyczny kurs na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Kurs ukończyło i uprawnienia otrzymało

30 osób.

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane n/w imprezy centralne:

2010 r., 43 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej w Dobczycach. Organizator – Oddział Wojskowy

PTTK im. Gen. Józefa Bema w Krakowie i KTM „Krak” Kraków.

2011 r., 20 Centralny kurs dla kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej. Organizator – Oddział PTTK

w Chełmnie i KTM „Rywal” Lipno.

2011 r., 47 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych w Błażejewku. Organizator – Poznański Oddział PTTK

i KTM „Przemysław” Poznań.

2012 r., 44 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej w Bachotku. Organizator – Oddział Miejski PTTK

w Lipnie i KTM „Rywal” Lipno.

2013 r., 48 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych w Dąbrowie Górniczej. Organizator – Oddział PTTK

w Dąbrowie Górniczej i „DKTM” Dąbrowa Górnicza

Został uaktualniony stan ilościowy klubów motorowych oraz ilość członków i Przodowników Turystyki Motorowej

w poszczególnych klubach. Został opracowany nowy wzór legitymacji Przodownika Turystyki Motorowej i legitymacji

Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej. Na podstawie wniosków przesłanych przez Oddziały, a potwierdzonych

przez prezesów klubów motorowych, zostało wymienionych 237 legitymacji Przodowników Turystyki Motorowej,

w tym 27 legitymacji Zasłużonych Przodowników Turystyki Motorowej.

Kluby Motorowe PTTK

1. Klub Turystyki Motorowej PTTK Carter Świecie, Prezes – Zbigniew Skwiercz, Oddział PTTK w Świeciu, ul.

Mestwina 1, 86-100 Świecie, tel. 52 562 09 39. Ilość członków – 14, w tym 3 Przodowników Turystyki Motorowej. Przodownicy

z wymienionymi legitymacjami PTM – 3 osoby

2. Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK Dąbrowa Górnicza, Prezes – Piotr Targowski, Oddział PTTK Dąbrowa

Górnicza ul. Adamieckiego 13/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 262 01 20. Ilość członków – 54, w tym 18 Przodowników

Turystyki Motorowej Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 17 osób

3. Klub Motorowy Energetyk Bełchatów, Prezes – Sławomir Figura,

Oddział PTTK im. M.R. Wilanowskiego, pl. Czarneckiego 10, 97-300 Piotrków Tryb., tel.: 44 732 36 63 email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ilość członków – 69, w tym 28 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 15 osób

4. Klub Turystyki Motorowej PTTK Flisak Toruń, Prezes – Ferdynand Jabłoński,

Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa, ul. Piekary 41, 87-100 Toruń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: 56 622 29 21

Ilość członków klubu – 51, w tym 24 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 15 osób

5. Klub Turystyki Motorowej PTTK Gołoborze Kielce, Prezes – Andrzej Guska,

Oddział Świętokrzyski PTTK, ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce

Ilość członków – 28 w tym 11 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 8 osób

6. Klub Turystyki Motorowej PTTK Klakson Chełm, Prezes – Witold Kliza,

Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.: 507 324 323

Ilość członków – 10 w tym 9 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 9 osób

7. Klub Turystyczny im bł. G. Frasatiego Warszawa, Prezes – Cezary Szadujkis,

Oddział PTTK Mazowsze, ul. Litewska 11/13, 00-529 Warszawa

Ilość członków – 21 w tym 0 Przodowników Turystyki Motorowej

8. Koło PTTK Nr. 3 Krotoszyn, Prezes – Bogdan Jakubek,

Oddział PTTK Krotoszyn, Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn,

Ilość członków – 46 w tym 6 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 6 osób

9. Klub PTTK Klimek Grudziądz, Prezes – Jan Kamiński,

Oddział PTTK Grudziądz, 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 32

Ilość członków – 10 w tym 1 Przodownik Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 1 osoba

10. Klub Turystyki Motorowej PTTK Korbowód Swarzędz, Prezes – Ryszard Dobrzyński,

Oddział PTTK Meblarz, ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz, skr. poczt. 50

Ilość członków – 42 w tym 6 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 6 osób

11. Klub Turystyki Motorowej PTTK Krak Kraków, Prezes – Antoni Marchwicki,

Oddział Wojskowy PTTK im. J. Bema, ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków, tel.: 12 455 12 01,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ilość członków – 30 w tym 8 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 7 osób

12. Klub Turystyki Motorowej PTTK Mobil Elbląg, Prezes – Bernard Mechliński,

Oddział PTTK Ziemia Elbląska, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg, tel.: 55 641 12 96

Ilość członków – 19 w tym 8 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 11 osób

13. Klub Turystyki Motorowej PTTK Motomedyk Płock, Prezes – Henryk Karwowski,

Oddział Miejski PTTK, ul. Tumska 4, 09-402 Płock

Ilość członków – 36 w tym 11 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 7 osób

14. Klub Turystyki Motorowej PTTK Oktawa Choszczno, Prezes – Tadeusz Kiełtyka,

Oddział PTTK Ziemi Choszczeńskiej, ul. Rycerska 4C/3, 73-200 Choszczno skr. poczt.106

Ilość członków – 24 w tym 5 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 4 osoby

15. Klub Turystyki Motorowej PTTK Orlen Płock, Prezes – Andrzej Chutkowski,

Oddział PTTK przy PKN Orlen, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Ilość członków – 27 w tym 9 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 9 osób

16. Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK Żnin, Prezes – Włodzimierz Sulecki,

PTTK Pałucki Oddział w Żninie, ul. Szkolna 16, 88-400 Żnin, tel. 52 302 07 02, 302 01 13,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

Ilość członków – 29 w tym 7 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 0 osób

17. Klub Turystyki Motorowej PTTK Przemysław Poznań, Prezes – Ireneusz Dolata,

Oddział Poznański PTTK im. B. Chrzanowskiego, Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań, tel.: 61 852 37

86, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ilość członków – 32 w tym 16 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 0 osób

18. Klub Turystyki Motorowej PTTK Rywal Lipno, Prezes – Jan Jagliński,

Oddział Miejski PTTK, ul Piłsudskiego 18/2, 87-600 Lipno, tel. 54 287 27 63

Ilość członków – 30 w tym 15 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 15 osób

19. Klub Turystyki Motorowej PTTK Sokół Piaseczno, Prezes – Anna Stryszewska,

Oddział PTTK Mazowsze, ul. Litewska 11/13, 00-529 Warszawa

Ilość członków – 15 w tym 4 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 4 osoby

20. Klub Turystyki Motorowej PTTK Sokół Szamotuły, Prezes – Łukasz Cichocki,

Oddział PTTK, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły

Ilość członków – 14 w tym 1 Przodownik Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 1 osoba

21. Klub Turystyki Motorowej PTTK Społecznik Rybnik, Prezes – Tadeusz Miera,

Oddział PTTK, ul. Piłsudskiego 4, 44-200 Rybnik

Ilość członków – 14 w tym 11 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 11 osób

22. Klub Turystyki Motorowej PTTK Sulechowska 5, Prezes – Ryszard Kurylczyk,

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka 17, 65-426 Zielona Góra, tel.68 327 03 23

Ilość członków – 14 w tym 11 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 2 osoby

23. Klub Turystyki Motorowej PTTK Ślężanie Wrocław, Prezes – Eugeniusz Musielak,

Oddział PTTK Wojskowy Klub SOW, ul. Pretficza 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: 71 765 37 39

Ilość członków – 19 w tym 2 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 2 osoby

24. Klub Turystyki Motorowej PTTK Ursus Warszawa, Prezes – Andrzej Mikołajczyk,

Oddział PTTK Ursus, ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa, tel.: 22 667 91 23

Ilość członków – 37 w tym 5 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 5 osób

25. Klub Turystyki Motorowej PTTK Westerplatte Gdańsk, Prezes – Andrzej Bazan,

Oddział Gdański PTTK, 80-827 Gdańsk, ul. Długa 45

Ilość członków – 16 w tym 4 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 4 osoby

26. Klub Turystyki Motorowej PTTK Wicher Radom, Prezes – Janusz Szczepaniak,

Oddział Miejski PTTK im. Ks. J. Wiśniewskiego, ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom

Ilość członków – 17 w tym 10 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 10 osób

27. Klub Turystyki Motorowej PTTK Wiraż Jawor, Prezes – Henryk Antkowiak,

Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej, ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 76 870 21 35

Ilość członków – 12 w tym 6 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 4 osoby

28. Klub Turystyki Motorowej PTTK Zryw Prudnik, Prezes – Elżbieta Zagłoba-Zygler,

Oddział PTTK Sudetów Wschodnich, ul. Kościuszki 56, 42-200 Prudnik, tel. 77 436 39 41

Ilość członków – 89 w tym 3 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 2 osoby

29. Klub Turystyki Motorowej PTTK Azymut Bydgoszcz, Prezes - Ryszard Strzelecki,

Oddział PTTK POW Bydgoszcz, 85-915 Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 52a pok.126, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ilość członków - 12 w tym 6 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 7 osób

30. Klub Turystyki Motorowej PTTK FUM Warka, Prezes - Ryszard Fruba,

Oddział PTTK przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Warce, 05-660 Warka, ul. Puławska 39

Ilość członków - 8 w tym 2 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 2 osoby

31. Łódzki Klub Campingu i Caravaningu, Prezes - Zbigniew Gawroński,

Oddział PTTK, Łódź 90-301, ul. S. Wigury 12 A

Ilość członków - 60 w tym 7 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 7 osób

32. Elbląski Klub Motocyklowy Orzeł, Prezes - Dariusz Ostrowski,

Oddział PTTK Ziemia Elbląska, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg, tel. 55 641 12 96

Ilość członków - 26 w tym 0 Przodowników Turystyki Motorowej

33. Klub Turystyki Motorowej PTTK Start Pabianice, Prezes - Barbara Pisańczuk,

Oddział PTTK, ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice

Ilość członków - 18 w tym 12 Przodowników Turystyki Motorowej

Przodownicy z wymienionymi legitymacjami PTM – 12 osób

Przodownicy Turystyki Motorowej z wymienionymi legitymacjami, bez przynależności do klubów motorowych –

10 PTM

1. Oddział PTTK Grudziądz, 86-300 Grudziądz, ul. Za Basenem 2 – 1 PTM

2. Oddział PTTK, Koszalin 75-541, ul. Dworcowa 4/4 – 1 PTM

3. Oddział Kujawski PTTK, 87-800 Włocławek; Słowackiego 1a – 2 PTM

4. Oddział PTTK, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 – 1 PTM

5. Oddział PTTK, Pionki, 26-670 Pionki, ul. Sosnowa 3 – 1 PTM

6. Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego, 45-083 Opole, ul. Barlickiego 2a – 2 PTM

7. Oddział PTTK Szamotuły, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły – 2 PTM

8. Regionalny Oddział PTTK, 42-200 Częstochowa, Al. NMP 39/41 – 1 PTM

Centralny Referat Weryfikacyjny i Terenowe Zespoły Weryfikacyjne przyznały 508 odznak

Motorowa Odznaka Turystyczna – Złota za Wytrwałość – 12 odznak

Rok 2010 – 2 odznaki

Rok 2011 – 4 odznaki

Rok 2012 – 3 odznaki

Rok 2013 – 3 odznaka

Motorowa Odznaka Turystyczna - Duża Złota – 26 odznaki

Rok 2010 – 5 odznak

Rok 2011 – 7 odznak

Rok 2012 – 9 odznak

Rok 2013 – 5 odznaki

Motorowa Odznaka Turystyczna - Duża Srebrna – 40 odznak

Rok 2010 – 6 odznak

Rok 2011 – 8 odznak

Rok 2012 – 11 odznak

Rok 2013 – 15 odznak

Motorowa Odznaka Turystyczna - Duża Brązowa – 71 odznak

Rok 2010 – 17 odznak

Rok 2011 – 24 odznaki

Rok 2012 – 17 odznak

Rok 2013 – 13 odznak

Motorowa Odznaka Turystyczna – Mała Złota – 103 odznaki

Rok 2010 – 28 odznak

Rok 2011 – 32 odznaki

Rok 2012 – 25 odznaki

Rok 2013 – 18 odznak

Motorowa Odznaka Turystyczna – Mała Srebrna – 96 odznak

Rok 2010 – 30 odznak

Rok 2011 – 29 odznak

Rok 2012 – 18 odznak

Rok 2013 – 19 odznak

Motorowa Odznaka Turystyczna – Mała Brązowa – 119 odznak

Rok 2010 – 35 odznak

Rok 2011 – 22 odznaki

Rok 2012 – 39 odznak

Rok 2013 – 23 odznaki

Młodzieżowa Odznaka „Turysta Motorowy” – Złota – 9 odznak

Rok 2011 – 7 odznak

Rok 2012 – 2 odznaki

Młodzieżowa Odznaka „Turysta Motorowy” – Srebrna – 19 odznak

Rok 2010 – 10 odznak

Rok 2011 – 4 odznaki

Rok 2012 – 2 odznaki

Rok 2013 – 3 odznaki

Młodzieżowa Odznaka „Turysta Motorowy” – Brązowa – 13 odznak

Rok 2010 – 3 odznaki

Rok 2011 – 2 odznaki

Rok 2012 – 2 odznaki

Rok 2013 – 6 odznak

W okresie sprawozdawczym zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:

- centralne – 5

- ogólnopolskie – 46

- regionalne – 176

- klubowe – 239

- oddziałowe – 8

Razem – 474 imprezy

W sierpniu 2012 roku z redagowania Biuletynu MOTOROWIEC zrezygnował kol. Łukasz Cichocki. Obecne wydanie Biuletynu

jest opracowane przez pozostałych członków Komisji i zredagowane przez głównego specjalistę ds. inicjatyw programowych

Zarządu Głównego PTTK kol. Pawła Zania.

Na posiedzeniu w Dąbrowie Górniczej 13.04.2013 r. kol. Łukasz Cichocki zrezygnował również z administrowania

stroną internetową Komisji. Od czerwca 2013 roku posiadamy nową stronę internetową. Umieszczane tam są bieżące

informacje dotyczące prac Komisji. Za rzetelność materiałów umieszczanych na stronie odpowiadają członkowie

Komisji, którzy zajmują się poszczególnymi tematami. Artykuły są publikowane pod nazwiskami osób odpowiedzialnych

za tematy wynikające z podziału obowiązków. Zamieszczamy materiały przesłane przez kluby mówiące o ich

działalności, historii oraz biografii zasłużonych działaczy. Jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy za wszelkie

informacje dotyczące prowadzenia i wyglądu strony. Strona będzie się na bieżąco rozwijać również dzięki materiałom

otrzymanym z naszego motorowego środowiska.

Komisja bardzo dziękuje kol. Pawłowi Zaniowi za pomoc w wydaniu MOTOROWCA, oraz przygotowanie nowej strony

internetowe

Frekwencja obecności członków Komisji na posiedzeniach przedstawiała się następująco:

Ryszard Dobrzyński – 14

Jan Popiel – 14

Andrzej Kuligowski – 13

Tadeusz Dziadzio – 12

Piotr Filipowski – 12

Andrzej Guska – 12

Janusz Ptasiński – 12

Łukasz Cichocki – 10

Tadeusz Miera – 7

Komisja rozpoczęła prace nad Regulaminem Odznak TM/MOT w celu dokonania zmian mających spopularyzować

zdobywanie odznak TM/MOT. Do końca obecnej kadencji nie zdążyliśmy z opracowaniem zmian w tym regulaminie. Powinien

być to jeden z głównych tematów, którymi zajmie się KTM ZG PTTK XVIII Kadencji. Rok 2014 jest w PTTK rokiem pod hasłem

„Turystyka łączy pokolenia”. Idea tego hasła powinna przyświecać w działalności PTTK również w latach następnych.

Zwiększenie aktywności młodych ludzi w działalności klubów motorowych to kolejne zadanie przed KTM ZG PTTK.

Proponujemy, aby w Regulaminie współzawodnictwa międzyklubowego uwzględnić ten aspekt. Życzymy delegatom owocnych

obrad podczas Krajowej Konferencji. Wypracowanie takich zadań dla kolejnej Komisji, które spowodują dalszy rozwój turystyki

motorowej w naszym Towarzystwie. Życzymy delegatom dobrych wyborów członków do Komisji na kolejną Kadencję. Być

członkiem KTM ZG PTTK to ogromny zaszczyt dla każdego Przodownika Turystyki Motorowej. Wiąże się z tym również,

wykonywanie określonych zadań wynikających z podziału obowiązków. Trzeba na to przeznaczyć dużo swojego czasu.

Komisja Turystyki Motorowej

Zarządu Głównego PTTK

Od Przewodniczącego Komisji

Dziękuję wszystkim członkom Komisji obecnej kadencji za wkład pracy i czas przeznaczony na wykonanie zadań

związanych z działalnością Komisji. Szczególne podziękowania kieruję do kol. Jana Popiela. Jego zaangażowanie i

wkład pracy, również w tematy wkraczające poza uzgodniony zakres obowiązków jest ogromny. Dziękuję bardzo

Klubom Motorowym i Oddziałom, w których działają kluby motorowe za dobrą współpracę.