Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdania XIX kadencja

Sprawozdanie za 2018 r

Uzarzewo k. Swarzędza 10.02.2018 r. 

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK  wybrała nowe władze na XIX Kadencję KTM ZG PTTK.

Przewodniczącym wybrany został Kolega JAN POPIEL i dwóch wiceprzewodniczących w osobach

Koledzy:Jan Kamiński i Piotr Targowski, sekretarzem wybrany został Kol. Romuald Hrabia

i pięciu członków komisji to Koledzy: Guska Andrzej, Grabowski Zdzisław, Filipowski Piotr,

Wrzeszczyński Józef i Smolarek Jarosław. Skład Komisji 9-cio osobowy.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski na całą XIX kadencję do realizacji        w latach 2018-2022 r.

1.Przygotować na następną konferencje Turystyki Motorowej listy delegatów, uwzględniając przynależność klubową, a nie tylko wg TKO oddziałową.

2. Zalecić przeanalizowanie wypełniania przez Oddziały formularzy TKK i TKO, prawidłowości zgłaszania Komisji i Klubów.

3. Zlecić wykonanie i zamówić odpowiednie ilości Odznak Turystyki Motorowej PTTK.

4. Nie uwzględniać imprez indywidualnych do współzawodnictwa i przy zdobywaniu dużych odznak MOT.

Uchwała nr 2 o nieuwzględnianie we współzawodnictwie i przy zdobywaniu odznak MOT w stopniu dużym i „za wytrwałość” imprez indywidualnych. ZA – 12, PRZECIW – 7, WSTRZYMUJĄCYCH – 6. Uchwała została przyjęta.

Na pierwsze posiedzenie Komisji Przewodniczący opracował plan pracy Komisji na 2018r oraz  Plan pracy dla wszystkich członków Komisji indywidualnie na całą kadencję 2018 – 2022r.

Jest do wglądu na stronie internetowej KTM. ZG. PTTK.

Soczewka 21.04.2018r.     Pierwsze posiedzenie XIX kadencji KTM. ZG. PTTK.

Program posiedzenia:

- przyjęto projekt pracy komisji na XIX kadencję 2018 – 2022 r.

- przyjęto podział zadań dla członków komisji na XIX kadencję KTM ZG PTTK.

- komisja upoważniła, do „prowadzenia” strony internetowej komisji  kol. Członka Honorowego    KTM ZG PTTK.  Andrzeja Kuligowskiego.

- przyznano odznaki i wyróżnienia oraz nadanie tytułu Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej                Zarządu Głównego PTTK. Dla kolegów z KTM PTTK „Społecznik” w Rybniku Tadeusz Miera              i Helmut Raida.

- zatwierdzono TZW – kol. Jacka Kapusty, podyktowana zmianą adresu zamieszkania.

- po posiedzeniu został sporządzony protokół nr.1/XIX/18

- udział w posiedzeniu wzięło – 7 członków komisji nieobecni to: kol. Guska Andrzej i Smolarek Jarosław, ponadto uczestniczyli zaproszeni goście członkowie Honorowi Komisji kol. Kuligowski Andrzej i Dobrzyński Ryszard opiekun naszej Komisji z ramienia ZG PTTK kol. Żochowski Mieczysław, z Komisji Rewizyjnej ZG PTTK Komorowski Bogdan.

Soczewka 01.06.2018 r.    Nieoficjalne posiedzenie Komisji nie było kworum.

Program posiedzenia:

- przeprowadzono wstępne rozmowy na temat organizatora imprezy centralnej w 2019 r.

- wyznaczono kol. Jana Popiel do negocjacji  z dyrektorem COTG w Krakowie na temat produkcji brakujących odznak w Turystyce Motorowej.

- po posiedzeniu sporządzono protokół nr 2/XIX/18

- udział w posiedzeniu wzięło czterech członków KTM. Nieobecni: kol. Guska Andrzej, Grabowski Zdzisław, Kamiński Jan, Filipowski Piotr i Smolarek Jarosław. Udział brali: opiekun naszej komisji      z ramienia ZG. PTTK. kol. Żochowski Mieczysław i członek Honorowy KTM. kol. Kuligowski Andrzej.

Podczas 47 Zlotu w Soczewce 01.06.2018 r odbyła się Narada z Przodownikami Turystyki Motorowej. Udział w niej wzięło czterech członków KTM. ZG. PTTK. Kol. Popiel Jan, kol. Targowski Piotr,       kol. Hrabia Romuald i kol. Wrzeszczyński Józef oraz Członek Honorowy KTM ZG. PTTK  kol. Kuligowski Andrzej z ramienia ZG. PTTK.  kol. Żochowski Mieczysław opiekun naszej komisji. Na sali zebrało kilkudziesięciu Przodowników Turystyki Motorowej, omówiono ogólne problemy w turystyce motorowej, nie podjęto żadnej uchwały, trwała gorąca dyskusja.

Treść spotkania zapisana jest w sprawozdaniu z Imprezy Centralnej KTM w Soczewce 2018.    Dostępna na stronie internetowej  http://ktmzg.pttk.pl/

Orawka  08.09.2018r.    Posiedzenie Komisji

Program posiedzenia:

- Omówiono tematy organizacyjne komisji: omówiono aktualną relację między  KTM a COTG               i ZG PTTK.  temat odznaki.

- Podsumowano 47 Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. w Soczewce.

- Zatwierdzono organizatora imprezy centralnej w 2019 roku.

- Zatwierdzono regulamin imprez motorowych.

- Centralny Referat i zespół TZW.  Postanowiono przeprowadzić weryfikację Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych.

- udział w posiedzeniu brało: 8 członków Komisji TM. nieobecny kol. Smolarek Jarosław. Ponadto udział wzięli członkowie Honorowi KTM koledzy: Kuligowski Andrzej, Dobrzyński Ryszard                 i Dziadzio Tadeusz.

Po posiedzeniu został sporządzony protokół nr 3/XIX/2018

Przewodniczący KTM.ZG. PTTK. kol. Jan Popieloficjalnie potwierdził, że zakończył się proces produkcji, brakujących odznak Turystyki Motorowej, pomiędzy COTG a KTM. ZG. PTTK. Odznaki   są do nabycia w sklepiku COTG w Krakowie.  Wzory i ceny odznak są pokazane pod adresem:              http://sklepcotg.pttk.pl/

Ważne:  Przyjęto uchwałą nr 9/XIX/2018 -  Regulamin Organizacji i Klasyfikacji Imprez Motorowych w PTTK. Regulamin umieszczony jest w zakładce (do pobrania) na stronie KTM -u.

 Warszawa 08.12.2018 r.      Posiedzenie Komisji

Program posiedzenia:

- Tematy organizacyjne komisji: Przewodniczący, zaapelował do członków komisji , że niektórzy z nich nie realizują, wcześniej złożonych zadań a nawet ich opóźniają, co źle wpływa na pracę komisji.      Oraz zasygnalizował do zebranych, że kol. Jarosław Smolarek nie wywiązuje się z powierzonych         mu zadań (od początku XIX kadencji nie uczestniczył w posiedzeniach komisji).

- Przyjęto  plan pracy komisji w 2019r.

- Zatwierdzono harmonogram imprez motorowych na 2019r.

- Centralny Referat - TZW i PTM. - omówienie realizowanych programów.

- Podsumowanie - imprezy centralnej "Targi Turystyczne World Travel” w Nadarzynie.

-  Podziękowanie Dyrektorowi COTG Jerzemu Kapłonowi, za  pomoc w opracowaniu i wydaniu ulotek promujących turystykę motorową, oraz legitymacji do odznak, dla Komisji Turystyki Motorowej         za bardzo dobrą współpracę z Przewodniczącym KTM. ZG. PTTK. Komisja podziękowała wręczając Dyplom „Przyjazny dla Turystyki Motorowej” Dyrektorowi COTG. 3

Po posiedzeniu został sporządzony protokół:  nr 4/XIX/2018

 udział w posiedzeniu wzięło: 6 członków KTM. nieobecni Grabowski Zdzisław, Filipowski Piotr, Smolarek Jarosław po raz czwarty w tym roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Honorowi KTM kol. Ptasiński Janusz, Dobrzyński Ryszard, opiekun naszej komisji kol. Żochowski Mieczysław    z ZG. PTTK. Skarbnik – ZG. PTTK. i Dyrektor COTG w Krakowie kol. Kapłon Jerzy z Komisji Rewizyjnej ZG. PTTK. kol. Kaczmarczyk Jarosław, Komorowski Bogdan i Ziemnicki Kamil.

Współpracownicy, którzy udzielają się grzecznościowo na rzecz Komisji XIX kadencji.

Do osób które, grzecznościowo współpracują z Komisją Turystyki Motorowej trzeba wymienić kolegę który, był sekretarzem Komisji w XVIII kadencji a teraz udziela się z doradztwem dla członków, obecnej XIX Komisji ZG. PTTK, jego wiedza uzyskana w poprzedniej kadencji, jest pozyskiwana przez kolegów w obecnej kadencji. A jest nim kolega Mikołajczyk Andrzej obecnie Prezes KTM PTTK „Ursus” Warszawa.

Drugą osobą jest Koleżanka Lidia Popiel członek PTTK. Przodownik Turystyki Motorowej nr 3680.

Jej duże zaangażowanie się w działalność Komisji Turystyki Motorowej, zasługuje na wyróżnienie jej   w gronie współpracowników Komisji, czyniła to również w poprzednich kadencjach XVII i XVIII.

Do grona „grzecznościowego” zaliczam w szczególny sposób, kolegę Andrzeja Kuligowskiego,             w poprzedniej kadencji Przewodniczącego KTM. Kolega Andrzej w XVII i XVIII kadencji opracowywał stronę internetową Komisji Turystyki Motorowej, przy współpracy kolegów z Zarządu Głównego PTTK, jak również kolegów współpracujących w poprzednich kadencjach. W XIX kadencji grzecznościowo wyraził zgodę na kontynuację swojego „dzieła” współpracując z Przewodniczącym Komisji XIX kadencji.

Zorganizowane imprezy turystyki motorowej w 2018r.

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK. – wybrała władze na XIX Kadencję KTM. ZG. PTTK. Impreza rangi centralnej nr 1/18

47 Zlot Centralny Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. w dniach 01-03.06.2018 w Soczewce k. Płocka w Zlocie brało udział 85 motorowców. Impreza rangi centralnej nr 1A/18

Targi Turystyczne World Travel Show w Nadarzynie w imprezie udział brało 28 turystów motorowych. Impreza rangi centralnej nr 1B/18

W 2018r. odbyło się 15 imprez rangi ogólnopolskiej.

Imprez o randze regionalnej było 38.

O randze oddziałowej 18

O randze klubowej 75

Razem w odbyło się 149 imprez motorowych PTTK.

Komisja w 2018r nadała odznaki i wyróżnienia:

Złota za Wytrwałość - 6

Turysta Motorowy brąz – 6

Turysta Motorowy srebrna – 3

Turysta Motorowy złota – 5

MOT Popularna – 20

MOT mała brąz – 16

MOT mała srebrna – 16

MOT mała złota – 10

MOT duża brąz – 6

MOT duża srebrna – 5

MOT duża złota - 11

Dyplom KTM ZG PTTK - 1

Zasłużony Organizator Imprez Motorowych w stopniu „Brązowy” - 5

Plakieta Złotej Kierownicy - 3

W 2018 roku na terenie naszego kraju Turystykę Motorową uprawiało 30 klubów Turystyki Motorowej PTTK, które spełniały wymogi regulaminowe KTM ZG PTTK.

W szeregach TM. Komisja ma zarejestrowanych  296 Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.

Udział we współzawodnictwie brało 10 klubów TM.