Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Plany pracy

Plan pracy kadencja

 

Lp

Treść zadania

Odpowiedzialny członek komisji

Termin
realizacji

1

Całokształt pracy komisji.

Opracowanie planu pracy i budżetu na kadencję i poszczególne lata.

Przygotowywanie posiedzeń KTM ZG PTTK.

A. Kuligowski

kadencja

 

2

Współpraca i udzielanie pomocy w pracy klubom, komisjom wojewódzkim i oddziałowym.

J. Popiel

kadencja

 

3

60 lat KTM ZG PTTK.

Przygotowanie monografii Komisji.

J. Smolarek,

R. Dobrzyński,

J. Popiel,

A. Guska,

P. Filipowski

Marzec 2015

4

Przygotowania nowej koncepcji szkolenia wynikającej z możliwości wykorzystania dostępnych internetowych form przekazu informacji.

R. Dobrzyński

J. Popiel

Z. Grabowski

grudzień 2014

5

Nadzór nad organizacją imprez centralnych.

R. Dobrzyński

 

kadencja

6

Archiwizacja dokumentów komisji – opracowania protokołów, uchwał i pism wychodzących.

A. Mikołajczyk

kadencja

7

Prowa­dzenie centralnej ewidencji PTM, Komisji, Klubów, Kół Turystyki Motorowej oraz członków Honorowych KTM ZG PTTK

J. Popiel

 

kadencja

 

8

Przekazywanie w celu umieszczanie na stronie internetowej oraz w„Motorowcu" zaktualizowanych materiałów dotyczących przyznanych przez Komisję wyróżnieniach, zdobytych odznakach MOT/TM, wynikach współzawodnictwa międzyklubowego, ewidencji klubów i PTM.

P. Filipowski

J. Popiel

A. Guska

J. Kamiński

Z. Grabowski

Do końca każdego kwartału

9

Redakcja i wydawanie „Motorowca".

J. Smolarek

Zarząd Główny

2 x w roku

 

10

Dystrybucja „Motorowca".

J. Smolarek,

Zarząd Główny

2x w roku

 

11

Systematyczne umieszczanie na stronie internetowej Komisji informacji z prac Komisji, administrowanie stroną internetową komisji.

J. Smolarek

A. Kuligowski

kadencja

 

12

Przekazywanie informacji o pracach Komisji do wydawnictw PTTK.

J. Smolarek

kadencja

 

13

Prowadzenie kroniki KTM ZG PTTK, zbieranie danych i opracowywanie biografii zasłużonych działaczy i monografii klubów turystyki motorowej.

Z. Grabowski

 

kadencja

 

14

Przygotowywanie danych do Harmonogramu Imprez Motorowych na poszczególne lata.

J. Popiel

kadencja

 

15

Wprowadzanie w życie i nadzór nad realizacją uchwał ZG PTTK dotyczących środowiska turystyki motorowej.

A. Mikołajczyk A. Guska

kadencja

 

16

Organizacja spotkań z aktywem motorowym podczas imprez centralnych.

R. Dobrzyński,

kadencja

 

17

Weryfikacja i przedkładanie do komisji wniosków na odznaczenia, prowadzenie ewidencji przyznanych odznaczeń.

P. Filipowski

kadencja

18

Prowadzenie Centralnego Referatu Weryfikacyjnego, nadzór nad pracą TZW.

A. Guska

kadencja

 

19

Kontrola stanu i zamawianie odznak MOT/TM, PTM, Plakiety Złotej Kierownicy, Organizatora Turystycznych Imprez Motorowych oraz książeczek wycieczkowych.

R. Dobrzyński

kadencja

 

20

Instruktaż i pomoc w działalności Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych.

A.Guska
J. Kamiński

kadencja

 

21

Weryfikacja i wnioskowanie do komisji o przyznawanie wyróżnień Centralnego Referatu Weryfikacyjnego, prowadzenie ewidencji przyznanych wyróżnień.

A. Guska

 

kadencja

 

22

Weryfikacja Współzawodnictwa Międzyklubowego, opracowanie i przedkładanie komisji wyników.

A. Guska

J. Kamiński

Z. Grabowski

kadencja

23

Opracowanie Regulaminu Współzawodnictwa Międzyklubowego wg uchwały Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej.

A. Guska

J. Kamiński

wrzesień

2014

24

Przeanalizowanie i nadzór nad prawidłową realizacją uchwał z Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej.

A. Mikołajczyk

J. Kamiński

A. Guska

kadencja

25

Przeprowadzanie analizy wniosków z narad, szkoleń i wprowadzanie ich w życie.

J. Kamiński

J. Popiel

P. Filipowski

kadencja

Plan pracy na 2014 r

Posiedzenia  komisji:
30 Maja 2014 – Elbląg
- uchwalenie regulaminu KTM ZG PTTK – kol. Ryszard Dobrzyński
- zatwierdzenie podziału zadań członków KTM ZG PTTK – kol. Andrzej Kuligowski
- przyjęcie sporządzonego planu pracy na XVIII kadencję – kol. Andrzej Kuligowski 
- zatwierdzenie planu pracy KTM ZG PTTK na 2014 r. – kol. Andrzej Kuligowski
- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia – kol. A. Guska, Piotr Filipowski
- zatwierdzenie regulaminu organizacji imprez motorowych – kol. Jan Popiel
- uzgodnienie regulaminu współzawodnictwa w celu przedstawienia wersji Komisji na naradzie PTM
  w Elblągu – kol. Andrzej Guska, Jan Kamiński
13 września 2014 – Sobótka
- podsumowanie 45 Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Elblągu oraz narady
  PTM - kol. Ryszard Dobrzyński
- zatwierdzenie regulaminu współzawodnictwa – kol. Andrzej Guska, Jan Kamiński
- omówienie stanu realizacji uchwały Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK
  w Kamieńczyku - Andrzej Guska
- propozycja organizacji 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński
- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Jarosław Smolarek
- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Andrzej Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o stanie aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK – kol. Zdzisław Grabowski
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK
  - kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel
06 grudnia 2014 Warszawa lub Oddział PTTK w innym mieście
- zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2015 rok
- omówienie stanu przygotowań do 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński
- zatwierdzenie koncepcji szkolenia na kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK – kol. Ryszard Dobrzyński
- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia - kol. Andrzej Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Jarosław Smolarek
- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Jarosław Smolarek
Komisja planuje w 2014 r.:
-  kontynuować wymianę legitymacji wszystkim czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK
- opracowanie nowelizacji Regulaminu współzawodnictwa
- opracowanie nowelizacji regulaminu MOT/TM
- wydanie Biuletynu Informacyjnego „Motorowiec”
- weryfikację Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych
- opracowanie nowej koncepcji szkolenia kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej  wynikającej z  możliwości wykorzystania dostępnych internetowych  form przekazu  informacji
Komisja pracuje między posiedzeniami, wykonuje zadania wynikające z planu pracy komisji w XVIII kadencji. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i za pomocą Internetu.
Plan pracy  komisji na rok 2014 został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  na posiedzeniu komisji w Elblągu w dniu 30 maja 2014 roku. Uchwała nr 4/XVIII/2014.

Plan pracy na 2015 r

Plan pracy KTM ZG PTTK na rok 2015

Posiedzenia  komisji:
18 kwietnia 2015 – Toruń
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia KTM ZG PTTK
- zatwierdzenie wyników współzawodnictwa międzyklubowego za rok 2014
- zatwierdzenie projektu monografii – „60 lat KTM ZG PTTK” – kol. Jarosław Smolarek
- zatwierdzenie nowej koncepcji szkolenia kandydatów na PTM wykorzystując możliwości internetowych form przekazu informacji – kol. Ryszard    Dobrzyński
- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia – kol. A. Guska, Piotr Filipowski
- omówienie stanu przygotowań do organizacji 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK w Prudniku - kol. Ryszard Dobrzyński, kol.  Jan Popiel
- informacja o stanie prac na nową stroną internetową Komisji - kol. Jarosław Smolarek
- informacja o kandydatach na organizatora  46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński
- informacja o stanie aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK – kol. Zdzisław Grabowski
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK– kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel
19 lub 26 września 2015 – Grudziądz
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia KTM ZG PTTK
- podsumowanie 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK w Prudniku – kol. Ryszard Dobrzyński, kol. Jan Popiel 
- zatwierdzenie regulaminu i dyplomu dla instytucji przyjaznych turystyce motorowej – kol. Jan Kamiński
- zatwierdzenie organizatora 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki  Motorowej PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński
- informacja o monografii „60 lat KTM ZG PTTK” – kol. Jarosław Smolarek
- informacja o stanie nowej strony internetowej Komisji – kol. Jarosław Smolarek
- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Andrzej Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o stanie aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK – kol. Zdzisław Grabowski
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK– kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel
5 grudnia 2015 Warszawa
- zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia KTM ZG PTTK
- zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2016 rok
- omówienie stanu przygotowań do Organizacji  46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński
- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia - kol. Andrzej Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Jarosław Smolarek
- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Jarosław Smolarek
- informacja o stanie aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK – kol. Zdzisław Grabowski
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK– kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel
Komisja planuje w 2015 r.:
-  kontynuować wymianę legitymacji wszystkim czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK
- wydanie Biuletynu Informacyjnego „Motorowiec” - 2 razy
- weryfikację Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych
- wydanie monografii „60 lat KTM ZG PTTK”
Komisja pracuje między posiedzeniami, wykonuje zadania wynikające z planu pracy komisji w XVIII kadencji. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i za pomocą Internetu.
Plan pracy Komisji na rok 2015 został zatwierdzony w głosowaniu drogą internetową z wykorzystaniem Poczty Elektronicznej przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK Uchwałą nr 13/XVIII/2014 w dniu 6 grudnia 2014 r.

Podział zadań XVIII kadencja

Podział zadań członków Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK - XVIII Kadencji.

1. Kol. Andrzej Kuligowski - przewodniczący
- kieruje i koordynuje działalnością Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz,
- przewodniczy posiedzeniom Komisji,
- podpisuje protokoły i uchwały Komisji,
- koordynuje pracami poszczególnych członków Komisji,
- koordynuje opracowanie planów i sprawozdań z działalności Komisji,
- nadzoruje realizację uchwał KKATM  PTTK
2. Kol. Ryszard Dobrzyński - wiceprzewodniczący
- zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności,
- reprezentuje Komisję  na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,
- nadzoruje dystrybucję książeczek i odznak w turystyce motorowej,
- nadzoruje przygotowania budżetu imprez centralnych i ich realizacje.
- uzgadnia z organizatorem imprez centralnych osoby prowadzące i ilość grup tematycznych narady.
- aktualizuje Regulamin Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK zgodnie z Uchwała nr 9/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. § 3
- opracowuje zasady szkolenia i egzaminu dla kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK z wykorzystaniem przekazu informacji  elektronicznej.
3. Kol. Jan Popiel - wiceprzewodniczący
- zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności i nieobecności wiceprzewodniczącego kol. Ryszarda Dobrzyńskiego
- reprezentuje Komisję  na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,
- prowadzi ewidencję klubów motorowych, ilość członków w klubach w tym Przodowników Turystyki Motorowej ewidencję Honorowych członków  Komisji.
- opracuje regulamin i zasady kwalifikowania rangi imprezy motorowej
- pozyskuje od organizatorów regulaminy i sprawozdania z imprez centralnych i ogólnopolskich 
- na podstawie otrzymanego sprawozdania określa rangę imprezy i potwierdza organizatorowi
- przygotowuje do wydania i aktualizuje na bieżąco Harmonogram Imprez  Motorowych  na dany rok z uwzględnieniem zweryfikowanej rangi imprezy.

4. Kol. Andrzej Mikołajczyk - sekretarz:
- reprezentuje Komisję na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,
- przygotowuje posiedzenia Komisji,
- sporządza protokoły z posiedzeń Komisji
- analizuje wnioski z narad i przedkłada komisji propozycje ich realizacji.
- sporządza uchwały i prowadzi rejestr uchwał,
- podpisuje uchwały Komisji,
- redaguje pisma wychodzące,
- zabezpiecza przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Komisji.
5. Jarosław Smolarek – członek
- opracowuje materiały na stronę internetową Komisji i do Biuletynu Informacyjnego „MOTOROWIEC”
- administruje i aktualizuje stronę internetową komisji
- redaguje i wydaje przy współpracy z biurem Zarządu Głównego Biuletyn Informacyjny „MOTOROWIEC”
- współpracuje z biurem Zarządu Głównego w zakresie komunikacji elektronicznej.
- przekazuje informacje do serwisu informacyjnego PTTK
6. Andrzej Guska – członek
- prowadzi Centralny Referat Weryfikacyjny
- nadzoruje pracę Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych
- opracowuje zasady szkolenia weryfikatorów
- prowadzi ewidencję i przekazuje Komisji w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia imienny wykaz zweryfikowanych odznak przez poszczególne TZW
- gospodaruje znaczkami MOT, TM, Książeczkami i wycieczkowymi
- prowadzi współzawodnictwo międzyklubowe
- opracowuje zmiany w regulaminie współzawodnictwa międzyklubowego
- aktualizuje Regulamin MOT/TM. Uchwała Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK Kamieńczyk 22 marca 2014 r. pkt. 3, 4
7. Kol. Piotr Filipowski - członek
- weryfikuje i przedkłada do zatwierdzenia przez komisję wnioski o wyróżnienia i odznaczenia w turystyce motorowej
- gospodaruje znaczkami Plakieta Złotej Kierownicy, Zasłużony Organizator Imprez Turystyki Motorowej.
8. Kol. Jan Kamiński – członek
- opracowanie dyplomu pod nazwą „Przyjazny dla Turystów” wraz z regulaminem, przyznawanym instytucjom i firmom. Uchwała Krajowej Konferencji  Aktywu Turystyki Motorowej PTTK    Kamieńczyk 22 marca 2014 r. pkt. 2
- współpraca z kol. Andrzejem Guską w zakresie określonym przez kol. Andrzeja Guskę.
9. Kol. Zdzisław Grabowski – członek
- prowadzi kronikę Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK  i zbiera materiały historyczne KTM
- współpracuje z kol. Ryszardem Dobrzyńskim w zakresie opracowania zasad szkolenia i egzaminu dla kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK z wykorzystaniem przekazu informacji elektronicznej.
- współpracuje z kol. Janem Popielem w zakresie przygotowania biografii zasłużonych turystów motorowych PTTK oraz historii klubów motorowych.
10. Inne prace wynikające z potrzeby prawidłowego funkcjonowania Komisji zgodnie z zaleceniami Przewodniczącego KTM ZG PTTK
Podział zadań Członków Komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji w Elblągu w dniu 30 maja 2014 roku. Uchwała nr 2/XVIII/2014.

Plan pracy na 2016 r.

Plan pracy KTM ZG PTTK na rok 2016

 Posiedzenia  komisji:

16 kwietnia 2016 – Łódź
- zatwierdzenie współzawodnictwa za 2015 r. – kol. Jan Kamiński
-  informacja o ilości zdobytych odznak MOT, TM w 2015 r. (indywidualnie, kluby) – kol. Andrzej Guska
- zatwierdzenie ostatecznej wersji monografii – „60 lat KTM ZG PTTK” – kol. Jarosław Smolarek
- zatwierdzenie propozycji zakresu udziału Komisji w Targach Camperowych ( Camper,Caravan Show), które odbędą się 30.09-02.10.2016 – kol. Andrzej Mikołajczyk
- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia – kol. A. Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o kandydatach na organizatora 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych, 60 lat KTM ZG PTTK  - kol. Ryszard Dobrzyński
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK– kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel
10 września 2016 – Korbielów
- podsumowanie 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki  Motorowej PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński
- zatwierdzenie organizatora 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych, 60 lat KTM ZG PTTK  - kol. Ryszard Dobrzyński
- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Andrzej Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o stanie aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK – kol. Zdzisław Grabowski
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK– kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel
03 grudnia 2016 Warszawa
- zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2017 rok
- omówienie stanu przygotowań do Organizacji  50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych, 60 lat KTM ZG PTTK  - kol. Ryszard Dobrzyński
- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia - kol. Andrzej Guska, kol. Piotr Filipowski
- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Jarosław Smolarek
- informacja o stanie aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK – kol. Zdzisław Grabowski
- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej PTTK– kol. Zdzisław Grabowski, kol. Jan Popiel

Komisja planuje w 2016 r.:
-  kontynuować wymianę legitymacji wszystkim czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK
- wydanie Biuletynu Informacyjnego „Motorowiec” - 2 razy
- ocena pracy Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych
- wydanie monografii „60 lat KTM ZG PTTK”
Komisja pracuje między posiedzeniami, wykonuje zadania wynikające z planu pracy komisji w XVIII kadencji. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i za pomocą Internetu

Plan pracy  komisji na rok 2016 został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  w dniu 05 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 25/XVIII/2015.