Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

XVIII kadencja

Skład KTM ZG PTTK XVIII kadencji

Andrzej Kuligowski – przewodniczący

Ryszard Dobrzyński – wiceprzewodniczący

Jan Popiel – wiceprzewodniczący

Andrzej Mikołajczyk – sekretarz

Andrzej Guska

Piotr Filipowski

Zdzisław Grabowski

Jan Kamiński

Jarosław Smolarek

Podział zadań XVIII kadencja

1. Kol. Andrzej Kuligowski - przewodniczący
- kieruje i koordynuje działalnością Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz,
- przewodniczy posiedzeniom Komisji,
- podpisuje protokoły i uchwały Komisji,
- koordynuje pracami poszczególnych członków Komisji,
- koordynuje opracowanie planów  i  sprawozdań  z działalności Komisji,
- nadzoruje realizację uchwał KKATM  PTTK
2. Kol. Ryszard Dobrzyński - wiceprzewodniczący
- zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności,
- reprezentuje Komisję  na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,
- nadzoruje dystrybucję książeczek i odznak w turystyce motorowej,
- nadzoruje przygotowania budżetu  imprez centralnych i ich realizacje..
- uzgadnia z organizatorem imprez centralnych osoby prowadzące i ilość grup tematycznych narady.
- aktualizuje Regulamin Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK zgodnie z Uchwała nr 9/XVIII/2013
  Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. § 3
- opracowuje zasady szkolenia i egzaminu dla kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej
  PTTK z wykorzystaniem przekazu informacji elektronicznej.
3. Kol. Jan Popiel - wiceprzewodniczący
- zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności i nieobecności wiceprzewodniczącego
  kol. Ryszarda Dobrzyńskiego
- reprezentuje Komisję  na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,
- prowadzi ewidencję klubów motorowych, ilość członków w klubach w tym Przodowników
  Turystyki Motorowej oraz ewidencję Honorowych członków Komisji.
- opracuje regulamin i zasady kwalifikowania rangi imprezy motorowej
- pozyskuje od organizatorów regulaminy i sprawozdania z imprez centralnych i ogólnopolskich
- na podstawie otrzymanego sprawozdania określa rangę imprezy i potwierdza organizatorowi
- przygotowuje do wydania i aktualizuje na bieżąco Harmonogram Imprez  Motorowych  na dany rok
  z uwzględnieniem zweryfikowanej rangi imprezy.
4. Kol. Andrzej Mikołajczyk - sekretarz:
- reprezentuje Komisję na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,
- przygotowuje posiedzenia Komisji,
- sporządza protokoły z posiedzeń Komisji
- analizuje wnioski z narad i przedkłada komisji propozycje ich realizacji.
- sporządza uchwały i prowadzi rejestr uchwał,
- podpisuje uchwały Komisji,
- redaguje pisma wychodzące,
- zabezpiecza przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Komisji.
5. Jarosław Smolarek
- opracowuje materiały na stronę internetową Komisji i do Biuletynu Informacyjnego „MOTOROWIEC”
- administruje i aktualizuje stronę internetową komisji
- redaguje i wydaje przy współpracy z biurem Zarządu Głównego Biuletyn Informacyjny   „MOTOROWIEC”
- współpracuje z biurem Zarządu Głównego w zakresie komunikacji elektronicznej.
- przekazuje informacje do serwisu informacyjnego PTTK
6. Andrzej Guska
- prowadzi Centralny Referat Weryfikacyjny
- nadzoruje pracę Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych
- opracowuje zasady szkolenia weryfikatorów
- prowadzi ewidencję i przekazuje Komisji w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia imienny wykaz
  zweryfikowanych odznak przez poszczególne TZW
- gospodaruje znaczkami MOT, TM, Książeczkami i wycieczkowymi
- prowadzi współzawodnictwo międzyklubowe (do 18.04.2015 r.)
- opracowuje zmiany w regulaminie współzawodnictwa międzyklubowego (do 18.04.2015 r.)
- aktualizuje Regulamin MOT/TM. Uchwała Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki
  Motorowej PTTK Kamieńczyk 22 marca 2014 r. pkt. 3, 4
7. Kol. Piotr Filipowski
- weryfikuje i przedkłada do zatwierdzenia przez komisję wnioski o wyróżnienia i odznaczenia
  w turystyce motorowej
-gospodaruje znaczkami Plakieta Złotej Kierownicy, Zasłużony Organizator Imprez Turystyki Motorowej.
8. Kol. Jan Kamiński
-
opracowanie dyplomu pod nazwą „Przyjazny dla Turystów” wraz z regulaminem, przyznawanym
  instytucjom i firmom. Uchwała Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK
  Kamieńczyk 22 marca 2014 r. pkt. 2
- prowadzi współzawodnictwo międzyklubowe (od 18.04.2015 r.)
- opracowuje zmiany w regulaminie współzawodnictwa międzyklubowego (od 18.04.2015 r.)
9. Kol. Zdzisław Grabowski
- prowadzi kronikę Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK  i zbiera materiały historyczne KTM
- współpracuje z kol. Ryszardem Dobrzyńskim w zakresie opracowania zasad szkolenia i egzaminu
  dla kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK z wykorzystaniem przekazu informacji elektronicznej.
- współpracuje z kol. Janem Popielem w zakresie przygotowania biografii zasłużonych turystów motorowych PTTK
  oraz historii klubów motorowych.
10. Inne prace wynikające z potrzeby prawidłowego funkcjonowania Komisji zgodnie z zaleceniami
      Przewodniczącego KTM ZG PTTK
      Podział zadań Członków Komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji w Elblągu
      w dniu 30 maja 2014 roku. Uchwała nr 2/XVIII/2014.