Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdania XVIII kadencja

Sprawozdanie za rok 2014

SPRAWOZDANIE KTM ZG PTTK  za rok 2014

Podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w dniu 22 marca 2014 roku wybrano Komisję Turystyki Motorowej PTTK XVIII kadencji w składzie:
Andrzej Kuligowski - przewodniczący
Ryszard Dobrzyński - wiceprzewodniczący
Jan Popiel - wiceprzewodniczący
Andrzej Mikołajczyk - sekretarz
Piotr Filipowski
Zdzisław Grabowski
Andrzej Guska
Jan Kamiński
Jarosław Smolarek

Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności KTM ZG PTTK XVIII kadencji. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Komisji i jedno głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

30 maj 2014 r. w Elblągu
1. Uchwalono Regulamin KTM ZG PTTK.
2. Zatwierdzono podział zadań członków KTM ZG PTTK.
3. Przyjęto plan pracy na XVIII kadencję.
4. Zatwierdzono plan pracy KTM ZG PTTK na 2014 r.
5. Zatwierdzono wniosków na wyróżnienia zgłoszone przez poszczególne kluby turystyki motorowej.
6. Omówiono prace nad regulaminem organizacji imprez motorowych

13 września 2014 r w Sobótce 
1. Zatwierdzono protokół nr 1/XVIII/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 30.05. 2014 r. w Elblągu.
2. Podsumowano 45 Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Elblągu oraz naradę PTM.
3. Zatwierdzono regulaminu współzawodnictwa który będzie obowiązywał od 01 stycznia 2015 r.
4. Omówiono stan realizacji uchwały Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w Kamieńczyku
5. Zapoznano się z ofertą i zatwierdzono Oddział PTTK i KTM „Zryw” w Prudniku na organizatora 49 Centralnego Rajdu
   i Zlotu Turystów Motorowych PTTK.
6. Zatwierdzono wniosków na wyróżnienia zgłoszone przez poszczególne kluby turystyki motorowej
7. Zatwierdzono regulaminu organizacji imprez motorowych.
8. Omówiono stan przygotowań nowej koncepcji szkolenia kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej.
9. Zmieniono weryfikatora TZW w Bełchatowie.

W dniach od 04 listopada do 06 grudnia Komisja na podstawie § 9 Regulaminu KTM ZG PTTK, przeprowadziła z wykorzystaniem poczty elektronicznej głosowanie i podjęła uchwały dotyczące następujących zagadnień:

1. Zatwierdzenie protokołów nr 2/XVIII/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 13.09.2014 r. w Sobótce
2. Nadanie Tytułu Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.
3. Przyznanie odznak i wyróżnień.
4. Zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2015.
5. Zatwierdzenie Planu Pracy KTM ZG PTTK na rok 2015.

Wszyscy członkowie Komisji przesłali swoje głosy ważne, co powoduje ważność podjętych Uchwał.

Na zlecenie Komisji został zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej oraz KTM PTTK „Mobil” w Elblągu,  45 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. W zlocie uczestniczyło 141 uczestników. 

W roku 2014 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:
- centralne - 2
- ogólnopolskie -17
- oddziałowe - 14
- regionalne - 61
- klubowe - 98
Razem - 192 imprezy

Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała wyróżnienia:
Dyplom KTM ZG PTTK - 12 osób.
Plakieta Złotej Kierownicy - 5 osoby.
Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych - 8 osoby.
Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej - 3 osoby.
Razem – 28 osób

Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:
Młodzieżowa Odznaka TM Brązowa - 5.
Młodzieżowa Odznaka TM Srebrna - 3.
Młodzieżowa Odznaka TM Złota -  2.
Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa -  57.
Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna -  19.
Motorowa Odznaka MOT Mała Złota -  7.
Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 10.
Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna -  9.
Motorowa Odznaka MOT Duża Złota -  10.
Złota za Wytrwałość -  6
Razem -  128  odznak

W roku 2014 w współzawodnictwie międzyklubowym brało udział  12 klubów

Sprawozdanie za rok 2015

Rok 2015 był drugim rokiem działalności KTM ZG PTTK XVIII kadencji. W roku sprawozdawczym odbyły się
3 posiedzenia komisji i trzy głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
18 kwietnia w Toruniu

1. Zapoznano się z projektem monografii - „60 lat KTM ZG PTTK”

2. Zatwierdzono zestaw pytań i odpowiedzi do szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Przodowników    

    Turystyki Motorowej PTTK w systemie samokształcenia oraz procedurę postępowania dotyczącą  

     kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

3. Zatwierdzono wyniki współzawodnictwa za 2015 r.
4. Omówiono stan przygotowań do organizacji 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK
    w Prudniku.
5. Zapoznano się ze stanem prac nad przygotowaniem wyróżnienia „Przyjazny dla Turystów Motorowych”

6. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia zgłoszone przez poszczególne kluby turystyki motorowej
7. Zmieniono zakres obowiązków 2 członkom Komisji.
26 września w Grudziądzu

1. Przyjęto protokoły: nr 4/XVIII/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 r., nr 5/XVIII/2015 z dnia 13 września 2015  

    r., nr 6/XVIII/2015 z dnia 24 września 2015 r.,  – Andrzej Kuligowski

2. Omówiono projekt monografii - „60 lat KTM ZG PTTK”

3. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki Motorowej  

    PTTK w Garbatce k/Kozienic i Szklarskiej Porębie.

4. Zmieniono weryfikatora w TZW w Płocku

5. Przyznano tytuł Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK  3 Przodownikom Turystyki  

    Motorowej PTTK

6. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia zgłoszone przez poszczególne kluby turystyki motorowej
7. Omówiono przebiegu Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Motorowych PTTK w Prudniku.

8. Zatwierdzono Oddział Miejski PTTK w Lipnie i KTM PTTK „Rywal” Lipno na organizatora 46  

    Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.
9. Zatwierdzono  regulamin wyróżnienia „Przyjazny dla Turystów Motorowych”, którego potwierdzeniem   

    będzie dyplom
10. Zapoznano się ze stanem aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK

11. Przyjęto informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej
05 grudnia w Warszawie
1. Przyjęto Protokół nr 7/XVIII/2015 z dnia 26 września w Grudziądzu, oraz Protokołu nr 8/XVIII/2025 z ‘   

    głosowania członków Komisji drogą internetową

2. Zatwierdzono Planu Pracy Komisji na 2016 r.

3. Omówiono stann przygotowań do organizacji 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej

     PTTK

4. Zatwierdzono wnioski na wyróżnienia zgłoszone przez poszczególne kluby turystyki motorowej

5. Zatwierdzono wzór dyplomu dla instytucji przyjaznych turystyce motorowej

6. Zatwierdzono Harmonogramu Imprez Motorowych  na 2016 rok

7. Omówienie projektu monografii - „60 lat KTM ZG PTTK”

8. Zapoznano się ze stanem przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec”

9. Powołano zespoł do przygotowania materiałów do udziału Komisji w Targach Camperowych  

    (Camper,Caravan Show), które odbędą się 30.09-02.10.2016

10. Omówiono propozycji zmian w  regulaminach MOT i TM

W 2015 roku Komisja zorganizowała i przeprowadziła 3 egzaminy sprawdzający wiedzę kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Do egzaminu przystąpiło 26 osób. Wszystkie osoby zaliczyły pozytywnie test. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było 26 osobom nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

Na zlecenie Komisji został zorganizowany przez Oddział PTTK w Prudniku Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK. W imprezie uczestniczyło 96 osób z 21 klubów. Komisja bardzo wysoko oceniła organizację imprezy, oraz  bardzo duże zaangażowanie władz regionu.

W roku 2015 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:

- centralne - 1

- ogólnopolskie -23

- oddziałowe - 9

- regionalne - 48

- klubowe - 80

Razem - 161 imprez

 Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała wyróżnienia:

Dyplom KTM ZG PTTK - 10 osób

Plakieta Złotej Kierownicy - 1 osoba

Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych - 8 osoby

Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej - 3 osoby

Razem – 22 osoby

 

Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:

Młodzieżowa Odznaka TM Brązowa - 2

Młodzieżowa Odznaka TM Srebrna - 0

Młodzieżowa Odznaka TM Złota -  3

Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa -  23

Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna -  10

Motorowa Odznaka MOT Mała Złota -  19

Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 10

Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna -  11

Motorowa Odznaka MOT Duża Złota -  4

Za Wytrwałość -  7

Razem -    odznak  89

W roku 2015 w współzawodnictwie międzyklubowym brało udział 11 klubów

 

 

Sprawozdanie za rok 2016

Rok 2016 był trzecim rokiem działalności KTM ZG PTTK XVIII kadencji. W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia komisji i 1 głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

16 kwietnia 2016 r. w Centrum Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi ul. Wigury 12a

1. Przyjęto Protokół nr 9/XVIII/2015, z posiedzenia Komisji w dnia 5 grudnia 2015 r.
w Warszawie.

2. Przyjęto sprawozdanie Komisji za 2015 r.
3. Zatwierdzono treść Monografii KTM ZG PTTK 2005-2015
4. Zatwierdzono wyniki współzawodnictwa międzyklubowego za 2015 rok.

5. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

6. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK w Grudziądzu. Nadano 5 uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

7. Omówiono stan przygotowań do organizacji 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki 

    Motorowej PTTK we Włocławku.

8. Przyjęto informacje o kandydatach na organizatora 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu
i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych.

9. Przyjęto informacje ze spotkania w Zarządzie Głównym PTTK w dn. 15 marca 2016 r.
w tematach:
    -  udział w Targach Camper, Caravan Show, które odbędą się 14.10-16.10.2016 r.
    - współpraca z PZMot na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy PTTK a PZMot.

10 września  2016 r. w Schronisku PTTK na Hali Miziowej

1. Przyjęto Protokół nr 10/XVIII/2016, z posiedzenia Komisji w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Łodzi
i przyjęcie Protokołu nr 11/XVIII/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2016 r. drogą internetową.

2. Zatwierdzono treść monografii KTM ZG PTTK 2006-2015.

3. Zatwierdzono wzór uproszczonej książeczki wycieczkowej „Turysta Motorowy PTTK”.

4. Omówiono przebieg 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK
we Włocławku.

5. Zatwierdzono Oddział i Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK w Dąbrowie Górniczej na organizatora 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych.

6. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej.

7. Nadanie uprawnień Przodownickich kol. Barbarze Strzyszewskiej (KTM PTTK „Sokół” Piaseczno) po uzupełnieniu obowiązkowych warunków.

8. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK w Bełchatowie. Nadano 9 uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

9. Tytuł Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK otrzymali:

      - kol. Andrzej Kapusto – PTM  3339/89 – KM „Energetyk” Bełchatów

      - kol. Dariusz Biedny – PTM 3354/91 – KM „Energetyk” Bełchatów

      - kol. Adam Klimaszczyk – PTM 3335/91 – KM „Energetyk” Bełchatów

10. Na wniosek DKTM Dąbrowa Górnicza wyróżnienia „ Przyjazny dla Turystów Motorowych” otrzymali:
       - Pan Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
       - Pan Damian Rutkowski – Wice Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
       - Pani Dagmara Molica – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

11. Przekazano informację ze spotkania z Prezydium ZG PTTK w dn. 5 lipca 2016 r.

10 grudnia 2016 r. w budynku Zarządu Głównego PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11

1. Przyjęto Protokołu nr 12/XVIII/2016 z dnia 10 września 2016 r. w Schronisku PTTK na Hali Miziowej

2. Zatwierdzono Planu Pracy Komisji na 2017 r.

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej.

5. Tytuł Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK otrzymali:

    - kol. Ryszard Ludkiewicz - Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK w Żninie

    - kol. Włodzimierz Sulecki - Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK w Żninie

6. Na wniosek KTM „Motomedyk” Płock i KTM „Zryw” Prudnik wyróżnienia „Przyjazny dla Turystów Motorowych” otrzymali:
       -Pan Adam Struzik – Marszałek województwa mazowieckiego

            -Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki

            -Pan Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka

            -Pan Mirosław Krysiak – Wójt gminy Nowy Duninów

-Pan Lucjusz Bilik – Przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK województwa opolskiego

            -Pan Andrzej Dereń – Redaktor Naczelny „Tygodnika Prudnickiego”

            -Pan Franciszek Fejdych – Burmistrz Prudnika

            -Pan Stanisław Jurecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik

7. Zatwierdzono Harmonogram Imprez Motorowych na 2017 rok.

8. Zatwierdzono Regulamin Współzawodnictwa.

9. Omówiono stan przygotowań do organizacji 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych w Dąbrowie Górniczej.

W 2016 roku Komisja zorganizowała i przeprowadziła 2 egzaminy sprawdzające wiedzę kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Do egzaminu przystąpiło 15 osób. Wszystkie osoby zaliczyły pozytywnie egzamin sprawdzający. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie 15 osobom uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

Na zlecenie Komisji został zorganizowany przez Oddział PTTK w Lipnie Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. W imprezie uczestniczyło 85 osób z 20 klubów (10 województw). Podczas Zlotu odbyła się narada Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.

W dniach 14 - 16.10.2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych WORLD TRAVEL SHOW. członkowie Komisji prezentowali na stoisku PTTK turystykę kwalifikowaną, promowali odznaki i książeczki turystyki kwalifikowanej. Targi odbyły się na terenach Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego  PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. 

Targi odwiedzili przedstawiciele klubów turystyki motorowej PTTK z Warszawy, Gdańska, Płocka, Radomia, Grudziądza oraz turyści indywidualni.

W roku 2016 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:

- centralne - 2

- ogólnopolskie -24

- oddziałowe - 19

- regionalne - 35

- klubowe - 86

Razem - 166 imprez

Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała wyróżnienia:

Dyplom KTM ZG PTTK – 10

Plakieta Złotej Kierownicy – 2

Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych – 2

Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej – 5

Tytuł „Przyjazny dla Turystów Motorowych” - 12

Razem – 31 wyróżnień

Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:

Odznaka Turysta Motorowy Brązowa - 1

Odznaka Turysta Motorowy Srebrna - 3

Odznaka Turysta Motorowy Złota -1

Motorowa Odznaka MOT Popularna - 22

Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa - 24

Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna - 25

Motorowa Odznaka MOT Mała Złota - 19

Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 12

Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna - 6

Motorowa Odznaka MOT Duża Złota - 8

Złota za Wytrwałość - 8 osób

Razem - 129 odznak

 W roku 2016 w współzawodnictwie międzyklubowym brało udział 12 klubów motorowych

 

 

Sprawozdanie za rok 2017

Rok 2017 był czwartym rokiem działalności KTM ZG PTTK XVIII kadencji. W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia komisji i 1 głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

08 kwietnia 2017 r. w Sudół 3 k/Ostrowca Świętokrzyskiego

1. Przyjęto Protokół nr 13/XVIII/2016  z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK     

    w Warszawie w dniu 10 grudnia 2016 r.

2. Zatwierdzono sprawozdania z działalności KTM ZG PTTK w 2016 r.

3. Zatwierdzono wyników współzawodnictwa za 2016 r.

4. Powołano kol. Piotra Targowskiego na TZW w Dąbrowie Górniczej.

5. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej.

10 czerwca 2017 r w Siewierzu

1. Przyjęto Protokół nr 14/XVIII/2017  z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG    

    PTTK w Sudół w dniu 08 kwietnia 2017 r.
2. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki 

    Motorowej PTTK w Siewierzu i nadano10 uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej 

    PTTK.

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

09 września 2017 r. w Węgierskiej Górce

1. Przyjęto Protokół nr 15/XVIII/2017 z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK
    w Siewierzu w dnia 10 czerwca 2017 r.

2. Podsumowano przebieg 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów

    Zmotoryzowanych PTTK.

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

4. Nadano 1 uprawnienie Przodownika Turystyki Motorowej PTTK, po uzupełnieniu zdobycia
    odznaki MOT w stopniu małej złotej, egzamin na zaliczył pozytywnie
    w dniu 10 czerwca 2017 r. w Siewierzu.

09 grudnia 2017 r. w budynku Zarządu Głównego PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11

1. Przyjęto Protokół nr 17/XVIII/2017 z głosowania drogą internetową  w dniach
   01-06.11.2017 r.

2. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

3. Omówiono stan przygotowań Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej.

4. Zatwierdzono Harmonogramu Imprez Motorowych  na 2018 rok.

5. Omówiono stanu przygotowań do organizacji 47 Centralnego Zjazdu Przodowników

   Turystyki Motorowej PTTK.

6. Podjęto uchwały o wystąpienie do Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK
   o nadanie godności Członka Honorowego KTM ZG PTTK dla kol. Andrzeja Kuligowskiego   

   I kol. Ryszarda Dobrzyńskiego

09 lutego w Swarzędzu
1. Przyjęto Protokół nr 18/XVIII/2017z posiedzenia nadzwyczajnego Komisji Turystyki   

    Motorowej ZG PTTK w Warszawie w dniu 09 grudnia 2017 r.

2. Zatwierdzono sprawozdania z działalności KTM ZG PTTK w XVIII kadencji.

3. Zatwierdzono wyniki współzawodnictwa za 2016 r.

4.  Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

W 2017 roku Komisja zorganizowała i przeprowadziła  egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Do egzaminu przystąpiło 11 osób. Wszystkie osoby zaliczyły pozytywnie egzamin sprawdzający. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie 11osobom uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

Na zlecenie Komisji został zorganizowany przez Oddział PTTK w Dąbrowie Górniczej 50 Centralny Rajd i Rajd  Turystów Zmotoryzowanych PTTK. W imprezie uczestniczył0 28 załóg, 62 osoby. Podczas Zlotu odbyła się narada Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.

W dniach 20 - 22.10.2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych WORLD TRAVEL SHOW. członkowie Komisji prezentowali na stoisku PTTK turystykę kwalifikowaną, promowali odznaki i książeczki turystyki kwalifikowanej. Targi odbyły się na terenach Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego  PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. 

Targi odwiedzili przedstawiciele klubów turystyki motorowej PTTK z Warszawy, Gdańska, Płocka, Radomia, Grudziądza, Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Łodzi, Swarzędza, Prudnika,  oraz turyści indywidualni.

W roku 2017 zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:

- centralne - 2

- ogólnopolskie -27

- oddziałowe - 13

- regionalne - 26

- klubowe - 84

Razem - 152 imprezy

Komisja w okresie sprawozdawczym przyznała wyróżnienia:

Dyplom KTM ZG PTTK – 12
Plakieta Złotej Kierownicy - 14

Zasłużonego Organizatora Imprez Motorowych – 7

Tytuł „Przyjazny dla Turystów Motorowych” - 1

Razem – 34 wyróżnień

Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:

Odznaka Turysta Motorowy Brązowa - 9

Odznaka Turysta Motorowy Srebrna - 4

Odznaka Turysta Motorowy Złota -2

Motorowa Odznaka MOT Popularna - 27

Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa - 17

Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna - 17

Motorowa Odznaka MOT Mała Złota - 7

Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 5

Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna - 20

Motorowa Odznaka MOT Duża Złota - 5

Złota za Wytrwałość - 24 osoby

Razem - 137 odznak

W roku 2017 w współzawodnictwie międzyklubowym brało udział 12 klubów motorowych

 

 

Sprawozdanie za XVIII kadencję

Podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w dniu 22 marca 2014 roku wybrano Komisję Turystyki Motorowej PTTK XVIII kadencji w składzie:

Andrzej Kuligowski - przewodniczący
Ryszard Dobrzyński - wiceprzewodniczący
Jan Popiel - wiceprzewodniczący
Andrzej Mikołajczyk - sekretarz
Piotr Filipowski
Zdzisław Grabowski
Andrzej Guska
Jan Kamiński
Jarosław Smolarek

W okresie od 22 marca 2014 roku do 10 lutego 2018 roku Komisja odbyła 13 spotkań plenarnych i 6 głosowań z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

30 maj 2014 r. w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

1.Uchwalono Regulamin KTM ZG PTTK

2. Zatwierdzono podział zadań członków KTM ZG PTTK
3. Przyjęto plan pracy na XVIII kadencję
4. Zatwierdzono plan pracy KTM ZG PTTK na 2014 r.

5. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

6. Omówiono prace nad regulaminem organizacji imprez motorowych

13 września 2014 r w Domu Turysty PTTK „Pod Wieżycą” w Sobótce

     1. Zatwierdzono protokół nr 1/XVIII/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 30.05.2014 r.
w Elblągu.

     2. Podsumowano 45 Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Elblągu oraz naradę PTM

3. Zatwierdzono regulamin współzawodnictwa obowiązujący od 01 stycznia 2015 r.

     4. Omówiono stan realizacji uchwały Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w Kamieńczyku

     5. Zapoznano się z ofertą i zatwierdzono Oddział PTTK i KTM „Zryw” w Prudniku na organizatora 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK

     6. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

7. Zatwierdzono regulamin organizacji imprez motorowych

     8. Omówiono stan przygotowań nowej koncepcji szkolenia kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej

     9. Zmieniono weryfikatora TZW w Bełchatowie

18 kwietnia 2015 r. w Domu Turysty PTTK w Toruniu
1.  Zapoznano się z projektem Monografii KTM ZG PTTK 2005-2015

2. Zatwierdzono zestaw pytań i odpowiedzi do szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w systemie samokształcenia oraz procedurę postępowania dotyczącą kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

3. Zatwierdzono wyniki współzawodnictwa za 2015 r.

4. Omówiono stan przygotowań do organizacji 49 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK w Prudniku.

5. Zapoznano się ze stanem prac nad przygotowaniem wyróżnienia „Przyjazny dla Turystów Motorowych”

6. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

7. Zmieniono zakres obowiązków 2 członkom Komisji.

26 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

1.Przyjęto protokoły: nr 4/XVIII/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 r., nr 5/XVIII/2015 z dnia 13 września 2015 r., nr 6/XVIII/2015 z dnia 24 września 2015 r.

2. Omówiono projekt Monografii KTM ZG PTTK 2005-2015

3. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK w Garbatce k/Kozienic i Szklarskiej Porębie.

4. Zmieniono weryfikatora w TZW w Płocku

5. Przyznano trzy tytuły Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

6. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

7. Omówiono przebieg Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK
w Prudniku.

8. Zatwierdzono Oddział Miejski PTTK w Lipnie i KTM PTTK „Rywal” Lipno na organizatora 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.

9. Zatwierdzono regulamin wyróżnienia „Przyjazny dla Turystów Motorowych”, którego  

     potwierdzeniem będzie dyplom

10. Zapoznano się ze stanem aktualizacji kroniki KTM ZG PTTK

11. Przyjęto informacje o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej. Na 34 istniejące kluby wprowadzono na stronę internetową 19 monografii oraz 5 biografii zasłużonych działaczy.

05 grudnia 2015 r. w budynku Zarządu Głównego PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11

1. Przyjęto Protokół nr 7/XVIII/2015 z dnia 26 września w Grudziądzu, oraz Protokół nr 8/XVIII/2025 z głosowania członków Komisji drogą internetową.

2. Zatwierdzono Plan Pracy Komisji na 2016 rok

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

4. Zatwierdzono wzór dyplomu dla instytucji przyjaznych turystyce motorowej

5. Zatwierdzono Harmonogram Imprez Motorowych na 2016 rok

6. Omówienie projektu Monografii KTM ZG PTT 2005-2015

7. Zapoznano się ze stanem przygotowań do wydania Biuletynu „Motorowiec”

8. Powołano zespół do udziału Komisji w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Camper-Caravan Show, które odbyły się 30.09-02.10.2016 r. w Nadarzynie.

16 kwietnia 2016 r. w Centrum Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi ul. Wigury 12a

1. Przyjęto Protokół nr 9/XVIII/2015, z posiedzenia Komisji w dnia 5 grudnia 2015 r.
w Warszawie.

2. Przyjęto sprawozdanie Komisji za 2015 rok
3. Zatwierdzenie wyników współzawodnictwa międzyklubowego za 2015 rok

4. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

5. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK w Grudziądzu. Nadano 5 uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

7. Omówiono stan przygotowań do organizacji 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki

    Motorowych PTTK we Włocławku.

8. Przyjęto informacje o kandydatach na organizatora 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych.

9. Przyjęto informacje ze spotkania w Zarządzie Głównym PTTK w dn. 15 marca 2016 r. w tematach:
    -  udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Camper-Caravan Show, które      

            odbyły się 30.09-02.10.2016 r. w Nadarzynie
    -  współpraca z PZMot na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy PTTK a PZMot.

10 września  2016 r. w Schronisku PTTK na Hali Miziowej

1. Przyjęto Protokół nr 10/XVIII/2016, z posiedzenia Komisji w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Łodzi, Protokół nr 11/XVIII/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2016 r. drogą internetową

2. Zatwierdzono treść monografii KTM ZG PTTK 2006-2015.

3. Zatwierdzono wzoru uproszczonej książeczki wycieczkowej „Turysta Motorowy PTTK”

4. Omówiono przebieg 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK
we Włocławku

5. Zatwierdzono Oddział PTTK i Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK w Dąbrowie Górniczej na organizatora 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK.

6. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej.

7. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK w Bełchatowie. Nadano 10 uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

8. Nadano 3 Tytuły Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

9. Na wniosek DKTM Dąbrowa Górnicza nadano 3 wyróżnienia „Przyjazny dla Turystów Motorowych”

10. Przekazano informację ze spotkania przewodniczącego i sekretarza Komisji z Prezydium ZG PTTK w dn. 5 lipca 2016 r.

10 grudnia 2016 r. w budynku Zarządu Głównego PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11

1. Przyjęto Protokół nr 12/XVIII/2016 z dnia 10 września 2016 r. w Schronisku PTTK na Hali Miziowej.

2. Zatwierdzono Planu Pracy Komisji na 2017 rok

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

5. Nadano 2 Tytuły Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

6. Na wniosek KTM „Motomedyk” Płock i KTM „Zryw” Prudnik nadano 8 wyróżnień „Przyjazny dla Turystów Motorowych”

7. Zatwierdzono Harmonogram Imprez Motorowych na 2017 rok

8. Zatwierdzono Regulamin Współzawodnictwa

9. Omówiono stan przygotowań do organizacji50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu 

   Turystów Zmotoryzowanych w Dąbrowie Górniczej

08 kwietnia 2017 r. w Sudół 3 k/Ostrowca Świętokrzyskiego

1. Przyjęto Protokół nr 13/XVIII/2016 z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK     

    w Warszawie w dniu 10 grudnia 2016 r.

2. Zatwierdzono sprawozdania z działalności KTM ZG PTTK w 2016 roku

3. Zatwierdzono wyników współzawodnictwa za 2016 rok

4. Powołano kol. Piotra Targowskiego na TZW w Dąbrowie Górniczej.

5. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej.

10 czerwca 2017 r w Siewierzu

1. Przyjęto Protokół nr 14/XVIII/2017 z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG    

    PTTK w Sudół w dniu 08 kwietnia 2017 r.
2. Przyjęto informacje o wynikach przeprowadzonych egzaminów na Przodownika Turystyki 

    Motorowej PTTK w Siewierzu i nadano10 uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej 

    PTTK.

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

09 września 2017 r. w Węgierskiej Górce

1. Przyjęto Protokół nr 15/XVIII/2017 z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK
    w Siewierzu w dnia 10 czerwca 2017 r.

2. Podsumowano przebieg 50 Jubileuszowego Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów

    Zmotoryzowanych PTTK.

3. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

4. Nadano 1 uprawnienie Przodownika Turystyki Motorowej PTTK, po uzupełnieniu zdobycia odznaki MOT w stopniu małej złotej, egzamin zaliczony pozytywnie w dniu 10.06.2017 r. w Siewierzu.

09 grudnia 2017 r. w budynku Zarządu Głównego PTTK w Warszawie ul. Senatorska 11

1. Przyjęto Protokół nr 17/XVIII/2017 z głosowania drogą internetową w dniach 01-06.11.2017 r.

2. Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

3. Omówiono stan przygotowań Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej.

4. Zatwierdzono Harmonogramu Imprez Motorowych na 2018 rok

5. Omówiono stanu przygotowań do organizacji 47 Centralnego Zjazdu Przodowników

   Turystyki Motorowej PTTK.

6. Podjęto uchwałę o wystąpienie do Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK
   o nadanie godności Członka Honorowego KTM ZG PTTK dla kol. Andrzeja Kuligowskiego   

   i kol. Ryszarda Dobrzyńskiego

09 lutego w Swarzędzu
1. Przyjęto Protokół nr 18/XVIII/2017z posiedzenia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK w    

    Warszawie w dniu 09 grudnia 2017 r.

2. Zatwierdzono sprawozdania z działalności KTM ZG PTTK w XVIII kadencji.

3.  Przyznano wyróżnienia wnioskowane przez kluby turystyki motorowej

W celu zaktualizowania stanu osobowego kadry programowej, Komisja wymienia legitymacje czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK. Jest prowadzony elektroniczny rejestr Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany. Obecnie jest zarejestrowanych 299 PTM.

Został opracowany i wprowadzony system samokształcenia się kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Zasady samokształcenia i uzyskania uprawnień są określone opracowaną procedurą.

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała i przeprowadziła 6 egzaminów sprawdzających wiedzę kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Do egzaminu przystąpiło 51 osób. Wszystkie osoby zaliczyły pozytywnie egzamin sprawdzający. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było 51 osobom nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

W 2016 roku została wprowadzona odznaka MOT w stopniu popularnym. Został znowelizowany regulamin zdobywania „Motorowej Odznaki Turystycznej” (MOT) i odznaki „Turysta Motorowy” (TM). Obowiązujący regulamin wymagał dodatkowych korekt, które zostały opracowane i całość została przekazana do Prezydium ZG PTTK w celu zatwierdzenia. Zarząd Główny PTTK zatwierdził znowelizowany Regulamin MOT/TM

Została opracowana i wprowadzona nowa wersja książeczki potwierdzeń zdobywania odznak MOT/TM.

Została opracowana i wprowadzona uproszczona forma książeczki do potwierdzania odznaki Turysta Motorowy (TM).  Została zaprojektowana i wykonana odznaka MOT w stopniu popularnym. Została opracowana Monografia KTM ZG PTTK 2005-2015. Materiał został przekazany do ZG PTTK w celu wydania wersji papierowej. Monografia została wydana.

Został opracowany i wdrożony do realizacji „Regulamin klasyfikacji i organizacji imprez motorowych”. Wprowadzono korekty do Regulaminu współzawodnictwa zespołowego pomiędzy kołami/klubami turystyki motorowej PTTK uwzględniające zmiany w regulaminie MOT i TM.

W współzawodnictwie wzięło udział:

-    za rok 2014 – 12 klubów (zwyciężył KTM „MOTOMEDYK” Płock),

-    za rok 2015 – 11 klubów (zwyciężył KTM RYWAL Lipno),

-    za rok 2016 – 12 klubów (zwyciężył DĄBROWSKI KTM w Dąbrowie Górniczej).

Został opracowany regulamin i dyplom „Przyjazny dla Turystów Motorowych”

Została opracowana przez członków Komisji i przekazana do wydana przez Zarząd Główny PTTK Monografia KTM ZG PTTK 2005-2015. Monografia została wydana.

Przedstawiciel Komisji kol. Jan Kamiński był członkiem zespołu autorskiego Poradnika turystyki aktywnej "Wspólne wędrowanie" wydanego przez Wydawnictwo PTTK „Kraj” w 2015 roku, w którym zawarto m.in. podstawowe informacje z zakresu turystyki motorowej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy PTTK a PZMot. odbyło się w marcu 2016 r. w siedzibie ZG PTTK spotkanie członków KTM ZG PTTK, sekretarz ZG PTTK
ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych oraz przedstawicieli Zarządu Głównego PZMot. Tematem spotkania było dopracowanie szczegółów współpracy. W tym celu został powołany zespół roboczy, któremu przewodniczy kol. Krzysztof Strużyna z Klubu Turystyki Motorowej PTTK „Przemysław” Poznań. 

Komisja prowadzi stronę internetową http://ktmzg.pttk.pl na której są umieszczane najważniejsze informacje dotyczące turystyki motorowej. Strona jest na bieżąco aktualizowana.

W okresie sprawozdawczym zostały zaplanowane w Centralnym Harmonogramie Imprez Motorowych następujące imprezy:

- centralne - 7

- ogólnopolskie - 90

- oddziałowe - 56

- regionalne - 172

- klubowe - 345

Razem – 670 imprez.

Komisja w okresie sprawozdawczym KTM ZG PTTK przyznała wyróżnienia:

Dyplom KTM ZG PTTK - 44

Plakieta Złotej Kierownicy - 22

Zasłużonego Organizatora Turystyki Motorowej - 20

Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej - 11

Tytuł „Przyjazny dla Turystów Motorowych” - 12

Razem – 81 wyróżnień

Zweryfikowano i przyznano odznaki TM/MOT:

Odznaka Turysta Motorowy Brązowa – 17

Odznaka Turysta Motorowy Srebrna – 10

Odznaka Turysta Motorowy Złota – 9

Motorowa Odznaka MOT Popularna – 49

Motorowa Odznaka MOT Mała Brązowa – 121

Motorowa Odznaka MOT Mała Srebrna – 74

Motorowa Odznaka MOT Mała Złota – 59

Motorowa Odznaka MOT Duża Brązowa - 36

Motorowa Odznaka MOT Duża Srebrna - 43

Motorowa Odznaka MOT Duża Złota – 26

Złota za Wytrwałość - 24

Razem – 471 odznak

Dziękuję wszystkim członkom KTM ZG PTTK XVIII kadencji za aktywny udział w pracach Komisji.

Dziękuję władzom naczelnym ZG PTTK a w szczególności opiekunowi naszej Komisji, członkowi Zarządu Głównego PTTK kol. Jakubowi Nowakowi za wsparcie, pomoc oraz fachowe doradztwo przy podejmowaniu decyzji. Dziękuję członkowi Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Bogdanowi Komorowskiemu za bardzo cenne uwagi dotyczące prawidłowością pracy Komisji.

Dziękuję pracownikom biura ZG PTTK a w szczególności kol. Katarzynie Czyż za bardzo dobrą współpracę i wszelką pomoc przy pracach Komisji.

Ale przede wszystkim dziękuję Wam koleżanki i koledzy za wspólnie spędzony czas, za bardzo miłą atmosferę podczas wszystkich chwil spędzonych razem. Dziękuję Wam za współpracę, której celem jest podnoszenie jakości przy organizowaniu imprez turystyki kwalifikowanej a w szczególności turystyki motorowej.