Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie PTM

Szkolenie kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

KRYTERIA POWOŁYWANIA WERYFIKATORA TERENOWEGO ZESPOŁU WERYFIKACYJNEGO ODZNAK 

TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK

1. Weryfikatorem Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego (nazywanego dalej TZW) Odznak Turystyki Motorowej 
    PTTK może zostać osoba uprawiająca turystykę motorową.

2. Weryfikator musi spełniać następujące warunki:
    a) znać dobrze Regulamin Odznak Turystyki Motorowej PTTK.
    b) posiadać minimum 8-mio letnie (udokumentowane) członkostwo w PTTK.
    c) posiadać uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej PTTK minimum 5 lat.
    d) posiadać zdobytą Odznakę Turystyki Motorowej PTTK w stopniu dużym złotym.

3. Kandydat powinien być zgłoszony stosownym wnioskiem podpisanym przez Prezesa Klubu/Koła Motorowego
    i potwierdzony przez macierzysty Oddział PTTK.

4. Po przedłożeniu wymaganych dokumentów weryfikację przeprowadzi Członek KTM prowadzący Centralny 
    Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Motorowej PTTK i zaproponuje Komisji Turystyki Motorowej Zarządu
    Głównego PTTK kandydata do zatwierdzenia i nadania stosownych uprawnień, numeru weryfikatora oraz
    wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

5. Weryfikator TZW traci swoje uprawnienia w przypadku:
    a) osobistego złożenia na piśmie rezygnacji z prowadzenia TZW.
    b) stwierdzenia rażących i udokumentowanych nieprawidłowości prowadzenia weryfikacji Odznak Turystyki
        Motorowej PTTK stwierdzonych przez Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Motorowej PTTK
    c) na uzasadniony merytorycznie wniosek Centralnego Referatu Weryfikacynego o pozbawienie praw TZW
        przedstawiony do KTM ZG PTTK. Pozbawienie uprawnień weryfikatora TZW następuje po podjęciu uchwały 
        przez KTM ZG PTTK.

6. Wymagania zawarte w pkt 2 odnoszą się do osób ubiegających się o uprawnienia weryfikatora TZW.

7. Zasady obowiązują od podjęcia uchwały przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.

8. Interpretacja kryteriów powołania nowych weryfikatorów na TZW należy wyłącznie do Komisji Turystyki Motorowej 
    ZG PTTK.

Kryteria TZW zatwierdzone uchwałą KTM ZG PTTK nr 22/19 z dnia 07.12.2019 r.

Najbliższe terminy egzaminów dla kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK informuje, że najbliższe egzaminy dla kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK odbędą się w dniach:
13 września 2015 r. w Garbatce, podczas XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych
                                   "Kozienice 2015"
24 września 2015 r. w Szklarskiej Porębie, podczas XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Służb mundurowych Resortu Spraw 
                                   Wewnętrznych „Karkonosze 2015
10 października 2015 r. w Błędowie, podczas XVI Zakończenia Sezonu Motorowego 2015 „Z Jurajskim Maślakiem”

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów o kontakt z sekretarzem Komisji kol. Andrzejem Mikołajczykiem w celu ustalenia najbardziej korzystnego terminu.