Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Plany pracy

Plan pracy kadencja 2010-2013

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 195/XVII/2011

Plan pracy KTM ZG PTTK XVII kadencji,

na lata 2010 – 2013 r.

Lp

Treść zadania

Odpow. członek komisji

Termin

realizacji

1

Całokształt pracy komisji.

Opracowanie planu pracy i budżetu na kadencję i poszczególne lata.

Przygotowywanie posiedzeń KTM ZG PTTK

A. Kuligowski

kadencja

 

2

Współpraca i udzielanie pomocy w pracy klubom i komisjom oddziałowym

J. Ptasiński

kadencja

 

3

Ocena pracy klubów i komisji oddziałowych

A. Guska

P. Filipowski

kadencja

4

Przygotowania nowej koncepcji szkolenia wynikającej z możliwości wykorzystania dostępnych internetowych form przekazu informacji

R. Dobrzyński

T. Dziadzio

Ł. Cichocki

J. Popiel

grudzień 2012

5

Organizacja imprez Centralnych.

R. Dobrzyński

kadencja

6

Archiwizacja dokumentów komisji

J. Ptasiński

kadencja

7

Prowadzenie centralnej ewidencji PTM i Klubów Turystyki Motorowej

J. Ptasiński

kadencja

8

Systematyczne przekazywanie, umieszczenie w„Motorowcu" i na stronie internetowej aktualnego wykazu PTM, klubów motorowych oraz TZW

Ł. Cichocki

J. Ptasiński

T. Dziadzio

kadencja

 

9

Redakcja i wydawanie „Motorowca".

Ł. Cichocki,

Zarząd Główny

kadencja

 

10

Dystrybucja „Motorowca"

Ł. Cichocki,

Zarząd Główny

kadencja

 

11

Administrowanie stroną internetową komisji

Ł. Cichocki

kadencja

12

Przekazywanie informacji o działalności komisji do wydawnictw PTTK

J. Ptasiński

kadencja

13

Prowadzenie kroniki KTM ZG PTTK, zbieranie danych i opracowywanie biografii zasłużonych działaczy turystyki motorowej w celu zamieszczania ich w czasopismach.

J. Ptasiński

T. Miera

kadencja

 

14

Przygotowywanie danych do Harmonogramu Imprez Motorowych na poszczególne lata

J. Popiel

kadencja

 

15

Wprowadzanie w życie i nadzór nad realizacją uchwał ZG PTTK dotyczących środowiska turystyki motorowej

J. Ptasiński

A. Guska

kadencja

 

16

Organizacja spotkań z aktywem motorowym podczas imprez centralnych

R. Dobrzyński,  Organizator imprezy

kadencja

 

17

Weryfikacja i przedkładanie do komisji wniosków na odznaczenia, prowadzenie ewidencji przyznanych odznaczeń

P. Filipowski

kadencja

18

Prowadzenie Centralnego Referatu Weryfikacyjnego, nadzór nad pracą TZW.

T. Dziadzio

kadencja

 

19

Kontrola i zamawianie odznak MOT, TM, PTM, Plakiety Złotej Kierownicy, Org. Tur. Imprez Motorowych oraz książeczek wycieczek

R. Dobrzyński

kadencja

 

20

Instruktaż i pomoc w działalności Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych

T. Dziadzio

kadencja

 

21

Przekazywanie do zamieszczanie w „Motorowcu" i na stronie internetowej komisji informacji o przyznanych przez komisję wyróżnieniach, odznaczeniach, współzawodnictwie międzyklubowym

T. Dziadzio

P. Filipowski

A. Guska

kadencja

 

22

Weryfikacja i wnioskowanie do komisji o przyznawanie wyróżnień Centralnego Referatu Weryfikacyjnego, prowadzenie ewidencji przyznanych wyróżnień

T. Dziadzio

 

kadencja

 

23

Weryfikacja Współzawodnictwa Międzyklubowego, opracowanie i przedkładanie komisji wyników

A. Guska

J. Popiel

kadencja

24

Przeprowadzanie analizy wniosków z narad,  szkoleń i wprowadzanie ich w życie

A. Guska

J. Popiel

P. Filipowski

kadencja

25

Przeanalizowanie i nadzór nad prawidłową realizacją wniosków i uchwał z KNAM

A. Guska

J. Popiel

P. Filipowski

kadencja

26

Pisanie protokółów ze spotkań i narad

J. Popiel

kadencja

Plan pracy KTM ZG PTTK na rok 2011

Posiedzenia  komisji:

22.01.2011 – Warszawa

- zatwierdzenie planu pracy komisji na XVII kadencję

- zatwierdzenie planu pracy na rok 2011

- zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2011 rok

- omówienie stanu przygotowań do 47 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych, Narady  Aktywu Turystów Motorowych PTTK – kol. Ryszard Dobrzyński, kol. Ireneusz Dolata

- zatwierdzenie organizatora 47 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych, Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK.

- omówienie stanu przygotowań do XX Centralnego Kursu Przodowników Turystyki Motorowej  PTTK – kol. Ryszard Dobrzyński, kol. Jan Jagliński

- zatwierdzenie organizatora XX Centralnego Kursu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- zatwierdzenie zmiany w TZW V/2 – kol. Tadeusz Dziadzio

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu  „ Motorowiec” – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej Komisji – kol. Łukasz Cichocki

- sprawy różne

15.05.2011 Błażejewko (w czasie 47 C.R.i Z.T.Zmot.)

- omówienie i przyjęcie do realizacji wniosków ze spotkania Aktywu Motorowego na 47 Centralnym Rajdzie i Zlocie Turystów Zmotoryzowanych PTTK

- omówienie przebiegu XX Centralnego Kursu Przodowników Turystyki Motorowej – Ryszard Dobrzyński

- ustalenie organizatora 44 Zlotu PTM w 2012 roku

- zatwierdzenie współzawodnictwa za 2010 r. – kol. Andrzej Guska

- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia

- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy turystyki motorowej –  kol. Tadeusz Miera

- sprawy różne

Wrzesień 2011 – miejsce i termin do uzgodnienia

- podsumowanie 47 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych – Ryszard Dobrzyński

- stanu realizacji wniosków  z  Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK – A. Guska

- omówienie stanu przygotowań do 44 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK,  Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu  „ Motorowiec” – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Łukasz Cichocki

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- sprawy różne

03 grudzień 2011 Warszawa

- zatwierdzenie protokołu nr. 5/XVII/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 15 maja 2011r. – Kol. Andrzej Kuligowski

- zatwierdzenie planu pracy na rok 2012 – kol. Andrzej Kuligowski

- zatwierdzenie Centralnego Terminarza Imprez Motorowych na 2012 rok – kol. Jan Popiel

- omówienie przebiegu 47 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych, Narada   Aktywu Turystów Motorowych PTTK w Błażejewku

- omówienie stanu przygotowań do 44 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK, Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK – kol. Ryszard Dobrzyński, kol. Jan Jagliński

- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia – kol. Piotr Filipowski, kol. Tadeusz Dziadzio

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Łukasz  Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Łukasz Cichocki

- wymiana legitymacji czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej – kol. Andrzej Kuligowski

- sprawy różne

Komisja pracuje między posiedzeniami, wykonuje zadania wynikające z planu pracy komisji w XVII kadencji. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i za pomocą Internetu.

Centralne Imprezy Motorowe PTTK w 2011r.

04-06.03.2011 r - XX Centralny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej - Chełmno - woj. kujawsko pomorskie. Organizator – Oddział PTTK w Lipnie.

W trakcie trwania kursu spotkanie zespołu ds. przygotowania nowej koncepcji szkolenia wynikającej z możliwości wykorzystania dostępnych internetowych  form przekazu informacji – Ryszard Dobrzyński

Zespół planuje w 2011 r jeszcze dwa spotkania w terminach wynikających z postępu prac.

13-15.05.2011 r. - 47 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych, Narada   Aktywu Turystów Motorowych PTTK – Błażejewko - woj. wielkopolskie. Organizator – Oddział Poznański PTTK.

Plan pracy  komisji na rok 2011 został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  na posiedzeniu komisji w dniu 22 stycznia 2011 roku w Warszawie. Uchwała nr  9/XVII/2011.

Plan pracy KTM ZG PTTK na rok 2013

Posiedzenia  komisji:

13 Kwiecień 2013 - Dąbrowa Górnicza

- omówienie stanu przygotowań do 48 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK, oraz narady aktywu turystów motorowych

PTTK- kol. Ryszard Dobrzyński,  kol. Zenobia Przybyła

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- zatwierdzenie współzawodnictwa za 2012 r. – kol. Andrzej Guska

- informacja o stanie wymiany legitymacji PTM – kol. Andrzej Kuligowski

- informacja o aktualizacji strony internetowej Komisji – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o organizacji kursu  na PTM – kol. Ryszard Dobrzyński

- sprawy różne

24 Sierpień 2013 – Szreniawa

- podsumowanie 48 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK oraz narady aktywu turystów motorowych

PTTK- kol. Ryszard Dobrzyński

- omówienie stanu realizacji wniosków  z  narady aktywu turystów motorowych PTTK - Andrzej Guska

- zatwierdzenie organizatora KNAM  PTTK -  kol. Ryszard Dobrzyński

- propozycja organizatora 45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Łukasz Cichocki

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy i klubów turystyki motorowej – kol. Tadeusz Miera, kol. Jan Popiel

- sprawy różne

Grudzień 2013 Warszawa

- omówienie przygotowań do KNAM PTTK- kol. Ryszard Dobrzyński

- zatwierdzenie Harmonogramu Imprez Motorowych na 2014 rok

- omówienie stanu przygotowań do 45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK oraz narady aktywu turystów motorowych

PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński

- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia - kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Łukasz Cichocki

- sprawy różne.

 Komisja planuje w 2013 r.:

- kontynuować wymianę legitymacji wszystkim czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej PTTK

- spotkanie zespołu ds. przygotowania nowej koncepcji szkolenia wynikającej z możliwości wykorzystania dostępnych internetowych form przekazu informacji – Ryszard Dobrzyński

 Centralna Impreza Motorowa PTTK w 2013r.

07-09.06.2013 r. - 48 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych, Narada   Aktywu Turystów Motorowych PTTK – Dąbrowa Górnicza

Komisja pracuje między posiedzeniami, wykonuje zadania wynikające z planu pracy komisji w XVII kadencji. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i za pomocą Internetu.

Plan pracy  komisji na rok 2013 został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  na posiedzeniu komisji w dniu 08 grudnia 2012 rokuw Warszawie. Uchwała nr  13/XVII/2012.

Plan pracy KTM ZG PTTK na rok 2012

Posiedzenia  komisji:

21.04.2012 – Golub Dobrzyń

- omówienie stanu przygotowań do 44 Centralnego Zlotu Przodowników TurystykiMotorowej PTTK, Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK - kol. Ryszard Dobrzyński, kol. Jan Jagliński

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- zatwierdzenie współzawodnictwa za 2011 r. – kol. Andrzej Guska

- informacja o stanie wymiany legitymacji PTM – kol. Andrzej Kuligowski

- informacja o aktualizacji strony internetowej Komisji – kol. Łukasz Cichocki

- sprawy różne

24 Sierpień 2012 – Schronisko Trzy Korony

- podsumowanie 44 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK – kol. Ryszard Dobrzyński

- omówienie stanu realizacji wniosków  z  Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK na 44 Centralnym Zlocie Przodowników Turystyki Motorowej PTTK – A. Guska

- ustalenie organizatora 48 Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK w 2013 r. -  kol. Ryszard Dobrzyński

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Łukasz Cichocki

- zatwierdzenie wniosków na wyróżnienia –  kol. Tadeusz Dziadzio, kol. Piotr Filipowski

- informacja o pracach nad biografią zasłużonych działaczy turystyki motorowej –  kol.Tadeusz Miera

- sprawy różne

08 grudzień 2012 Warszawa

- zatwierdzenie planu pracy na rok 2013

- zatwierdzenie Centralnego Terminarza Imprez Motorowych na 2013 rok

- omówienie stanu przygotowań do 48 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK, Narady Aktywu Turystów Motorowych PTTK

- rozpatrzenie wniosków na wyróżnienia

- informacja o stanie przygotowań do wydania Biuletynu „ Motorowiec” – kol. Łukasz Cichocki

- informacja o aktualizacji strony internetowej komisji – kol. Łukasz Cichocki

- sprawy różne.

Centralna Impreza Motorowa PTTK w 2012r.

25-27.05.2012 r – 44 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. Organizator Oddział Miejski w Lipnie. KTM „Rywal Lipno”

Komisja planuje w 2012 r.:

-  wymianą legitymacji wszystkim czynnym Przodownikom Turystyki Motorowej.

- dwa spotkanie zespołu ds. przygotowania nowej koncepcji szkolenia wynikającej zmożliwości wykorzystania dostępnych internetowych  form przekazu informacji – Ryszard Dobrzyński

Komisja pracuje między posiedzeniami, wykonuje zadania wynikające z planu pracy komisji w XVII kadencji. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i za pomocą Internetu

Plan pracy  komisji na rok 2012 został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  na posiedzeniu komisjiw dniu 03 grudnia 2011 roku w Warszawie. Uchwała nr 20/XVII/2011