Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

XVII kadencja

Skład KTM ZG PTTK XVII kadencji

Andrzej Kuligowski – Przewodniczący

Ryszard Dobrzyński – Wiceprzewodniczący

Janusz Ptasiński – Sekretarz

Łukasz Cichocki

Tadeusz Dziadzio

Piotr Filipowski

Andrzej Guska

Tadeusz Miera

Jan Popiel

Podział zadań w KTM ZG PTTK

Andrzej Kuligowski - przewodniczący

- kieruje i koordynuje działalnością Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz,

- przewodniczy posiedzeniom Komisji,

- podpisuje uchwały Komisji,

- koordynuje pracami poszczególnych członków Komisji,

- opracowuje sprawozdania z działalności Komisji,

- opracowuje preliminarz Komisji,

- nadzoruje realizację uchwał KNAM PTTK.

 Ryszard Dobrzyński - wiceprzewodniczący

- zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności,

- reprezentuje Komisję na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,

- przygotowuje Centralny Terminarz Imprez Motorowych na dany rok,

- nadzoruje dystrybucję książeczek i odznak w turystyce motorowej,

- nadzoruje przygotowania i realizację imprez centralnych.

 Janusz Ptasiński - sekretarz:

- reprezentuje Komisję na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Komisję,

- przygotowuje posiedzenia Komisji,

- sporządza uchwały i prowadzi rejestr uchwał,

- podpisuje uchwały Komisji,

- redaguje pisma wychodzące, bieżący kontakt z „Gościńcem” i „Poznaj swój kraj”

- nadzoruje zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Komisji,

- prowadzi kronikę i zbiera materiały historyczne KTM,

- współpracuje z Oddziałami PTTK, prowadzi ewidencję klubów motorowych, ilość członków w klubach w tym Przodowników Turystyki Motorowej.

 Łukasz Cichocki – członek

- administruje i aktualizuje stronę internetową komisji,

- redaguje i wydaje przy współpracy z biurem Zarządu Głównego Biuletyn Informacyjny „MOTOROWIEC”,

- współpracuje z biurem Zarządu Głównego w zakresie komunikacji elektronicznej.

 Tadeusz Dziadzio - członek

- prowadzi Centralny Referaty Weryfikacyjny,

- nadzoruje pracę Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych,

- prowadzi ewidencję zdobytych odznak.

 Piotr Filipowski - członek

- weryfikuje i przedkłada do zatwierdzenia przez komisję wnioski o wyróżnienia i odznaczenia w turystyce motorowej,

- gospodaruje znaczkami MOT, TM, PTM, Plakieta Złotej Kierownicy, Zasłużony Organizator Imprez Turystyki Motorowej, Książeczki wycieczkowe.

 Andrzej Guska - członek

- prowadzi współzawodnictwo międzyklubowe,

- opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia przez komisję propozycje zmian w regulaminie współzawodnictwa międzyklubowego,

- współpracuje z kol. Tadeuszem Dziadzio.

 Tadeusz Miera - członek

- opracowuje biografię zasłużonych działaczy turystyki motorowej,

- współpracuje z kol. Andrzejem Guską.

 Jan Popiel - członek

- sporządza protokoły z posiedzeń komisji i narad,

- analizuje wnioski z narad i przedkłada komisji propozycje ich realizacji,

- współpracuje z kol. Ryszardem Dobrzyńskim w zakresie przygotowania i wydania terminarza imprez motorowych na dany rok.