Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Przodownika Turystyki Motorowej PTTK

Regulamin niniejszy określa tryb uzyskiwania uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jego prawa i obowiązki.

Postanowienia ogólne
                                                                                    §1
1. Przodownik Turystyki Motorowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTM PTTK), zwany dalej przodownikiem, jest społecznym członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem rozwoju krajoznawstwa i turystyki, organizatorem turystyki motorowej.
2. Uprawnienia przodownika, po ukończeniu szkolenia specjalistycznego kandydatów na PTM PTTK i zdaniu egzaminu, nadaje Komisja Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK (zwana dalej KTM ZG PTTK), na wniosek komisji egzaminacyjnej.
Tryb i warunki nadawania uprawnień przodownika
                                                                                    §2
1. Kandydat na przodownika powinien spełniać następujące warunki:
a) mieć ukończone 18 lat,
b) należeć do PTTK co najmniej 2 lata,
c) mieć ukończony z pozytywnym wynikiem kurs szkolenia ogólnego PTTK, potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
d) uprawiać turystykę motorową i posiadać Motorową Odznakę Turystyczną PTTK (MOT PTTK) w stopniu małym złotym.
e) prowadzić czynnie, społeczną działalność w turystyce co najmniej od dwóch lat.
2. W celu uzyskania uprawnień przodownika, kandydat powinien:
a) wypełnić „Wniosek kandydata na PTM PTTK” (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) i przedłożyć go organizatorowi szkolenia specjalistycznego kandydatów na PTM PTTK bądź KTM ZG PTTK,
b) pomyślnie ukończyć szkolenie specjalistyczne kandydatów na PTM PTTK albo poddać się kolokwium sprawdzającemu wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem tego szkolenia.
3. Szkolenie specjalistyczne kandydatów na PTM PTTK jest organizowane przez jednostki organizacyjne PTTK wyłącznie za zgodą KTM ZG PTTK.
4. Szkolenie specjalistyczne kandydatów na PTM PTTK kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym – przed komisją egzaminacyjną. Zakres egzaminu obejmuje program szkolenia ogólnego PTTK i szkolenia specjalistycznego kandydatów na PTM PTTK.
5. Po zadaniu egzaminów, kandydat na przodownika składa przyrzeczenie (tekst przyrzeczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

                                                                                    §3
1. Przodownik posiada uprawnienia na teren całego kraju, otrzymuje legitymację terminową przedłużaną co 2 lata, która po 10 latach aktywnej działalności przedłużana jest bezterminowo (wzór legitymacji zawiera załącznik nr 3 do regulaminu).
2. Ewidencję przodowników prowadzi KTM ZG PTTK.
3. Przedłużania uprawnień przodownika dokonują powołane przez KTM ZG PTTK, Terenowe Zespoły Weryfikacyjne KTM ZG PTTK (zwane TZW), po przeanalizowaniu pracy przodownika. Przodownik ma obowiązek prowadzenia książeczki pracy przodownika.
4. KTM ZG PTTK może nadać tytuł Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK przodownikowi, który wykazał się 25-letnią nieprzerwaną i aktywną działalnością (wzór legitymacji Zasłużonego PTM PTTK zawiera załącznik nr 3 do regulaminu).
Prawa i obowiązki przodownika
                                                                                    §4

1. Przodownik ma prawo:
a) nosić metalową odznakę w kształcie koła z emblematem PTTK na osi i napisem Przodownik Turystyki Motorowej (wzór odznaki stanowi załącznik nr 4 do regulaminu), Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej PTTK dodatkowo ma prawo nosić czerwoną filcową podkładkę pod odznaką przodownika,
b) posługiwać się pieczątką z numerem posiadanych uprawnień (wzór pieczątki stanowi załącznik nr 5 do regulaminu),
c) korzystać z przywilejów i uprawnień określonych w karcie praw i obowiązków członka PTTK,
d)    otrzymywać informacje organizacyjne z KTM ZG PTTK.
                                                                                    §5
1. W zakresie merytorycznym, przodownik ma prawo i obowiązek:
a) organizować i prowadzić wycieczki i imprezy motorowe w środowisku PTTK,
b) popularyzować odznaki turystyki motorowej PTTK, potwierdzać turystom uczestnictwo w imprezach PTTK zaliczanych na odznaki turystyki motorowej PTTK, o ile sam bierze w nich udział,
c) potwierdzać zwiedzanie obiektów zabytkowych, parków narodowych i skansenów zaliczanych na odznaki turystyki motorowej, turystom prowadzonej przez siebie wycieczki, jak również innym turystom zwiedzającym w tym czasie a nie będącym członkami jego wycieczki,
d) przeprowadzać wstępną weryfikację książeczek odznak turystyki motorowej PTTK wszystkich stopni,
e) brać udział w regionalnych i centralnych Zjazdach Przodowników Turystyki Motorowej PTTK,
f) posiadać legitymację PTTK z bieżąco opłaconymi składkami.
                                                                                    §6
1. Przodownik może utracić uprawnienia i być skreślony przez KTM ZG PTTK z listy przodowników w przypadku:
a) własnej rezygnacji,
b) utraty członkostwa PTTK
c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,
d) rażących uchybień w pracy przodownika - m.in. świadomego poświadczenia nieprawdziwych danych w książeczkach odznak motorowych, naruszenia zasad ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, lekceważenia lub niewypełnienia przez dłuższy czas obowiązków wynikających z działalności przodownika, naruszenia zasad kultury turystycznej.
2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. d), KTM ZG PTTK podejmuje stosowną decyzję na wniosek: zarządu oddziału, właściwej oddziałowej komisji turystyki motorowej, Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Motorowej KTM ZG PTTK.
Postanowienia końcowe

                                                                                    §7
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTM ZG PTTK.
2. Regulamin został przyjęty przez KTM ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 15 maja 2011 roku w Błażejewku.
3. Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 244/XVII/2011 z dnia 18 czerwca 2011 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Do pobrania: