Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikat Centralnego Referatu Weryfikacyjnego

KRYTERIA POWOŁYWANIA WERYFIKATORA TERENOWEGO ZESPOŁU WERYFIKACYJNEGO ODZNAK 

TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK

1. Weryfikatorem Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego (nazywanego dalej TZW) Odznak Turystyki Motorowej
    PTTK może zostać osoba uprawiająca turystykę motorową.

2. Weryfikator musi spełniać następujące warunki:
    a) znać dobrze Regulamin Odznak Turystyki Motorowej PTTK.
    b) posiadać minimum 8-mio letnie (udokumentowane) członkostwo w PTTK.
    c) posiadać uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej PTTK minimum 5 lat.
    d) posiadać zdobytą Odznakę Turystyki Motorowej PTTK w stopniu dużym złotym.

3. Kandydat powinien być zgłoszony stosownym wnioskiem podpisanym przez Prezesa Klubu/Koła Motorowego
    i potwierdzony przez macierzysty Oddział PTTK.

4. Po przedłożeniu wymaganych dokumentów weryfikację przeprowadzi Członek KTM prowadzący Centralny
    Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Motorowej PTTK i zaproponuje Komisji Turystyki Motorowej Zarządu
    Głównego PTTK kandydata do zatwierdzenia i nadania stosownych uprawnień, numeru weryfikatora oraz
    wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

5. Weryfikator TZW traci swoje uprawnienia w przypadku:
    a) osobistego złożenia na piśmie rezygnacji z prowadzenia TZW.
    b) stwierdzenia rażących i udokumentowanych nieprawidłowości prowadzenia weryfikacji Odznak Turystyki
        Motorowej PTTK stwierdzonych przez Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Motorowej PTTK
    c) na uzasadniony merytorycznie wniosek Centralnego Referatu Weryfikacynego o pozbawienie praw TZW
        przedstawiony do KTM ZG PTTK. Pozbawienie uprawnień weryfikatora TZW następuje po podjęciu uchwały
        przez KTM ZG PTTK.

6. Wymagania zawarte w pkt 2 odnoszą się do osób ubiegających się o uprawnienia weryfikatora TZW.

7. Zasady obowiązują od podjęcia uchwały przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.

8. Interpretacja kryteriów powołania nowych weryfikatorów na TZW należy wyłącznie do Komisji Turystyki Motorowej
    ZG PTTK.

Kryteria TZW zatwierdzone uchwałą KTM ZG PTTK nr 22/19 z dnia 07.12.2019 r.