Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie ze spotkania w dn. 15.03.2016 r.

Sprawozdanie ze spotkania członków Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z przedstawicielami Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Polskiego Związku Motorowego.

Spotkanie odbyło się w dniu 15 marca 2016 w siedzibie  Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
w Warszawie, ul. Senatorska 11.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony PTTK:

Kol. Andrzej Kuligowski  - Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK

Kol. Jolanta Śledzińska   - Sekretarz ZG PTTK

Kol. Jan Popiel  - Wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK

Kol.  Andrzej Mikołajczyk  - Sekretarz Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK

Kol. Andrzej Guska - Członek Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK

Kol. Janusz Ptasiński - Klub Turystyki Motorowej „Ursus” Warszawa

Kol. Zbigniew Lewandowski - Klub Turystyki Motorowej „Ursus” Warszawa

Kol. Krzysztof Strużyna - Poznański Klub Motorowy „Przemysław” Poznań

ze strony PZM:

Stanisław Reterski  - Wiceprezes Zarządu Głównego PZM, Przewodniczący Głównej  Komisji Sportów Popularnych
i Turystyki PZM

Benedykt Chądzyński - Członek Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM

Andrzej Piwoński - Członek Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM

Spotkanie otworzył kol. Andrzej Kuligowski, powitał zaproszonych gości, przedstawił uczestników spotkania ze strony PTTK.

Pan Stanisław Reterski przedstawił uczestników spotkania ze strony Polskiego Związku Motorowego.

Tematem spotkania jest podpisane w dniu 26 maja 2015 porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Motorowym a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym w zakresie turystyki motorowej

Kol. Andrzej Kuligowski zaproponował powołanie zespołu roboczego  aby uszczegółowić zasady współpracy. Zaproponował aby ze strony PTTK zespołowi przewodniczył kol. Krzysztof Strużyna. Poprosił kol. Krzysztofa aby skontaktował się z prezesami klubów motorowych PTTK  które współpracują z PZM w celu uzupełnienia składu zespołu o przedstawicieli tych klubów. Pan Stanisław Reterski zadeklarował zgłoszenie do zespołu przedstawicieli PZM.  Kol. Andrzej Kuligowski poinformował że Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK w Regulaminie 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK umieściła logo PZM i zaprosił Pana Stanisława Retorskiego  na 46 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. Zlot odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016 we Włocławku. Kol. Andrzej Kuligowski poprosił kol. Krzysztofa Strużynę o bieżące informacje na temat pracy zespołu. Zaproponował aby jednym z tematów pracy zespołu  były zasady współpracy w zakresie nadawania i wzajemnego honorowania uprawnień organizatorów turystyki motorowej. Pan Stanisław Reterski przedstawił rodzaje uprawnień organizatorów turystyki motorowej w PZM. Zakres tych uprawnień, sposób ich zdobywania, szczegóły szkolenia i przedłużania przedstawił Pan Andrzej Piwoński. Pan Stanisław Reterski stwierdził, że wbrew obiegowym opiniom Polski Związek Motorowy w ostatnich latach promuje organizację turystyki motorowej na poziomie podstawowym. Kol. Janusz Ptasiński przypomniał i bardzo pozytywnie wypowiedział się o współpracy PZM - PTTK w latach minionych. Z różnych powodów współpraca to została zaniechana. Dobrze się stało, że podpisano nowe porozumienie o współpracy, a narada dzisiejsza stwarza korzystny klimat do wznowienia kontaktów i współpracy. Pan Benedykt Chądzyński poinformował, że w PZM oprócz turystyki wyczynowej jak Turystyczne Motorowe Mistrzostwa Polski czy Nawigacyjne Motorowe Mistrzostwa Polski mocno promowane są imprezy turystyczne dla rodzin. Kol. Jolanta Śledzińska przedstawiła założenia turystyki w PTTK – pod hasłem „Turystyka Łączy Pokolenia” organizowane są imprezy dla pokolenia „seniorów” i młodzieży. Ważnym aspektem tych imprez jest tworzenie ciągłości międzypokoleniowej. Kol. Jolanta Śledzińska zaproponowała stworzenie możliwości zdobywania odznak turystyki motorowej PTTK przez członków klubów zrzeszonych w PZM. Zaproponowała też współudział PZM i PTTK w tegorocznych Targach Caravaningu w październiku br. Pan Stanisław Reterski informując o zniżkach w ubezpieczeniu OC pojazdów zabytkowych dla członków PZM, zaproponował w ramach współpracy rozszerzenie uprawnionych do zniżek o członków PTTK. Poruszył też możliwości wykorzystania bazy turystycznej i noclegowej PTTK przez członków PZM – jako przykład przytoczył bardzo dobrze ocenioną imprezę przeprawową w Golubiu Dobrzyniu. Poinformował też o wydawaniu corocznie kalendarza imprez turystyki motorowej. Pan Benedykt Chądzyński zaproponował wzajemne propagowanie imprez turystyki motorowej na stronach internetowych PZM i PTTK. Zaproponował też stworzenie wspólnego kalendarza imprez klubowych i lokalnych – kalendarza uzupełnionego o informacje dot. specyfiki imprez w nim zawartych. Kol. Andrzej Kuligowski i poinformował, że na stronie internetowej KTM ZG PTTK zamieszczone są informacje wraz z regulaminami, kartami zgłoszenia o najbliższych imprezach organizowanych przez kluby PTTK. Kol. Jolanta Śledzińska przedstawiła informację o turystycznych imprezach międzynarodowych organizowanych przez PTTK. W nawiązaniu pan Stanisław Reterski poinformował o imprezie turystyczno – nawigacyjnej, w której uczestniczą załogi z państw Europy centralnej. Na zakończenie kol. Krzysztof Strużyna podsumowując dyskusję przedstawił proponowany zakres tematów do podjęcia w dalszych działaniach:
Szkolenie organizatorów imprez – wzajemne honorowanie uprawnień (Organizator Sportów Popularnych PZM, Przodownik Turystyki Motorowej PTTK). 
Stworzenie wspólnego kalendarza imprez turystycznych.
 -        kalendarz dla imprez klubowych i lokalnych
 -        kalendarz dla imprez centralnych i mistrzowskich
Udostępnienie na warunkach promocyjnych bazy turystycznej i noclegowej PTTK dla organizacji imprez turystyczno – motorowych PZM.
Propagowanie zasad pierwszej pomocy na imprezach
 -        szkolenia uczestników imprez
 -        pokazy udzielania pierwszej pomocy
Ubezpieczenia OC i NNW organizatorów imprez.
Wzajemna promocja obu Organizacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, podczas imprez.
Umożliwienie i ujednolicenie zdobywania odznak turystyki motorowej.
 Nawiązanie bliższej współpracy w caravaningu.
Wspólne uczestnictwo PZM i PTTK w imprezach targowych, wystawach, pokazach itp.

Na tym spotkanie zakończono.

           Protokółował                                                                                    Przewodniczący

      Kol. Krzysztof Strużyna                                                                           KTM ZG PTTK
                                                                                                                   Andrzej Kuligowski