Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Odznaki Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK

                                                                             REGULAMIN
                             ODZNAKI ZASŁUŻONY ORGANIZATOR TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK
                                                                                   § 1
Odznaka Zasłużonego Organizatora Turystyki Motorowej PTTK została ustanowiona przez  Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK z okazji Jubileuszu  40-lecia swej działalności.
                                                                                   § 2
Odznaka została ustanowiona w trzech stopniach: Brązowym, Srebrnym i Złotym i może być przyznawana wyłącznie kolejno poczynając od stopnia Brązowego.
                                                                                   § 3
Odznaka każdego stopnia posiada swoją odrębną legitymację imienną jest ona jednokartkowa, różna kolorystycznie dla każdego stopnia odznaki
                                                                                   § 4
Przyznanie odznaki następuje na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK
                                                                                    § 5
Odznaka jest przyznawana przez Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK na podstawie pisemnego wniosku Jednostki Organizacyjnej kandydata lub z własnej inicjatywy
                                                                                    § 6
Wykaz przyznanych odznak jest zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym „Motorowiec"
                                                                                    § 7
Szczegółowe warunki, które musi spełniać kandydat ubiegający się o poszczególne stopnie odznaki:
1.    Odznaka stopnia – BRĄZOWEGO
   a/  jest członkiem Jednostki Organizacyjnej przez 5 lat
   b/  jest zdobywcą odznaki MOT w stopniu Małej Złotej
   c/  jest wyróżniony Dyplomem KTM ZG PTTK
   d/  posiada uprawnienia Przodownika TM 3 lata
   e/  jest współorganizatorem imprez motorowych:
            - rangi klubowej lub oddziałowej .........................................................6
            - rangi wojewódzkiej lub regionalne .................................................... 2
    f/ jest samodzielnym organizatorem imprez motorowych:.
             - rangi klubowej lub oddziałowej ........................................................3
             - rangi wojewódzkiej lub regionalnej ............................ .......................l
2.    Odznaka stopnia - SREBRNEGO
    a/  jest członkiem Jednostki Organizacyjnej przez 8 lat
    b/  jest zdobywcą odznaki MOT w stopniu dużym Srebrnym
    c/  jest wyróżniony Plakietą Złotej Kierownicy
    d/  jest wyróżniony Dyplomem Zarządu Głównego PTTK
    e/  posiada uprawnienia Przodownika TM 6 lat
    f/  jest współorganizatorem imprez motorowych:
           - rangi klubowej lub oddziałowej .........................................................10
           - rangi wojewódzkiej lub regionalnej .....................................................4
             - rangi ogólnopolskiej .......................................................................2
     g/  jest samodzielnym organizatorem imprez motorowych:
                 - rangi klubowej lub oddziałowej ......................................... ..........5
                 - rangi wojewódzkiej lub regionalnej ...............................................4
               - rangi ogólnopolskiej .....................................................................l
3. Odznaka stopnia - ZŁOTEGO
     a/  jest członkiem Jednostki Organizacyjnej przez 15 lat,
     b/  jest zdobywcą odznaki MOT w stopniu Dużym Złotym,
     c/  jest wyróżniony  Srebrną Honorową odznaką PTTK,
     d/  posiada uprawnienia Przodownika TM 12 lat,
     e/  jest współorganizatorem imprez motorowych:
                 - rangi klubowej lub oddziałowej ....................................................15
                 - rangi wojewódzkiej lub regionalnej ................................................8
                 - rangi ogólnopolskiej ....................................................................4
                 - rangi centralnej         ..................................................................2
      f/ jest samodzielnym organizatorem imprez motorowych:
                 - rangi klubowej lub oddziałowej .....................................................8
                  - rangi wojewódzkiej lub regionalnej .................................. ............5
                  - rangi ogólnopolskiej ...................................................................2
                  - rangi centralnej ..........................................................................l
                                                                                   § 8
 W rozumieniu postanowień regulaminu odznaki to:
- samodzielny organizator -  Komandor, V-ce komandor, Sędzia Główny
- współorganizator - pozostałe funkcje w kierownictwie imprezy
                                                                                   § 9
Nadwyżki wymaganych warunków na każdy stopień odznaki wymienionych w § 7  nie są zaliczane do wyższego stopnia odznaki
                                                                                    § 10
Odznaka zostanie przyznana tylko tym kandydatom, którzy w momencie składania wniosku na dany stopień odznaki spełniają wszystkie wymagane warunki wyszczególnione w § 7
                                                                                    § 11
Wszystkimi stopniami odznaki mogą być wyróżniani wyłącznie działacze Turystyki Motorowej a nie Jednostki Organizacyjne Turystyki Motorowej
                                                                                    § 12
Na wniosek Prezesa Jednostki Organizacyjnej lub z inicjatywy KTM ZG odznaka może zostać przyznana Honorowo działaczowi innej gałęzi turystyki PTTK, ale wyłącznie w stopniu Srebrnym lub Złotym
                                                                                    § 13
 Odznaka została wykonana wg projektu kol. Jerzego Modlińskiego Przodownika TM Nr. 163 z Częstochowy
                                                                                    § 14
W przypadku wymogów § 7 pkt. 1 e, f, pkt. 2 f, g, pkt. 3 e, f można stosować zamienniki a mianowicie:
1 centralna = 2 ogólnopolskie = 4 regionalne = 8 klubowych
1 ogólnopolska = 2 regionalne = 4 klubowe
1 regionalna = 2 klubowe
                                                                                    § 15
Niniejszy zaktualizowany regulamin Odznaki Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  w dn. l2 stycznia 2002 r.

                                                                                                             Komisja Turystyki Motorowej
                                                                                                                Zarządu Głównego PTTK