Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Plakiety Złotej Kierownicy

 REGULAMIN
   PLAKIETY ZŁOTEJ KIEROWNICY

 §1

 Plakieta Złotej Kierownicy została ustanowiona przez Komisje Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK i nadawana jest działaczom lub jednostką organizacyjnych jako wyróżnienie za dokonania na polu krzewienia Turystyki Motorowej i Krajoznawstwa.

§2

Wzór Plakiety Złotej Kierownicy został ustalony przez  Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK.

§3

Plakietę Złotej Kierownicy nadaje Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK na pisemny wniosek (na wymaganym druku) Jednostki Organizacyjnej Turystyki Motorowej lub z własnej inicjatywy.

§4

Plakieta Złotej Kierownicy nadawana jest działaczom Turystyki Motorowej PTTK, którzy legitymują się następującymi dokonaniami:

 l. Wnoszą wydatny wkład pracy w rozwój Turystyki Motorowej PTTK oraz wdrażają zrozumienie społecznej i wychowawczej roli turystyki i krajoznawstwa,

 2. Wykazują się znaczącymi osiągnięciami i dużym zaangażowaniem osobistym dla dobra turystyki motorowej,

 3. Posiadają odpowiedni zasób wiedzy i znajomości zagadnień dotyczących turystyki motorowej i krajoznawstwa,

 4. Wyróżniają się dbałością o majątek społeczny PTTK, dbają o ochronę środowiska naturalnego i zabytki kultury narodowej,

 5. Biorą czynny udział w organizowaniu turystycznych imprez motorowych a swoje wiadomości i doświadczenie umieją przekazywać młodym adeptom turystyki motorowej,

 6. Są członkami PTTK od 5 lat i opłacają na bieżąco składki członkowskie,

 7. Posiadają uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej PTTK przez okres 2 lat,

 8.  Są posiadaczami zdobytej odznaki MOT w stopniu Małym złotym,

 9. Zostali wyróżnieni przez KTM ZG PTTK Dyplomem za Działalność w Turystyce Motorowej

10.Biorą czynny udział w imprezach kwalifikowanej Turystyki Motorowej PTTK na terenie kraju.

§5

W wyjątkowych przypadkach Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK może odstąpić od wymogu niektórych warunków wymienionych w § 4

§6

Jednostkom Organizacyjnym Turystyki Motorowej Plakieta Złotej Kierownicy jest nadawana wyłącznie z inicjatywy Prezydium KTM ZG PTTK.

§7

Plakieta Złotej Kierownicy może być nadana osobom lub instytucjom nie będących członkami PTTK a wspierających działalność Jednostek Organizacyjnych Turystyki Motorowej PTTK.

§ 8

Uroczystego wręczenia  Plakiety Złotej Kierownicy dokonuje Przewodniczący KTM ZG, lub członek Prezydium KTM w trakcie corocznej Imprezy Centralnej lub w trakcie Jubileuszu Jednostki Organizacyjnej.

§ 9

Ewidencję nadanych Plakiet Złotej Kierownicy prowadzi KTM ZG PTTK.

§ 10

Wykaz przyznanych Plakiet Złotej Kierownicy jest zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym „Motorowiec"

 § 11

Niniejszy zaktualizowany regulamin Plakiety Złotej Kierownicy został zatwierdzony przez KTM ZG PTTK  w dn. 12 stycznia 2002 r.

                                                                                                        Komisja Turystyki Motorowej
                                                                                                           Zarządu Głównego PTTK