Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Zmiana w Regulaminie Motorowej Odznaki Turystycznej PTTK

       Uchwała nr 26/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lipca 2023 r.

   w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK
Prezydium ZG PTTK postanawia, co następuje:

                                                                 § 1
Zatwierdza się następującą zmianę w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK przyjętym
uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 85/XVIII/2016 z dnia 22 marca 2016 r.:

- § 11 otrzymuje brzmienie:
                                                                „§ 11
1. Turyści posiadający odznaki MOT wyższego stopnia mogą zdobywać Odznakę MOT popularną
    po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku zdobywania odznak krajoznawczych i turystycznych, w których jednym
    z wymogów jest uzyskanie określonej liczby punktów z danego rodzaju turystyki
    kwalifikowanej, stosuje się 15 pkt. za każdy dzień wycieczki motorowej.”.

                                                                   § 2
Tekst jednolity Regulaminu Odznak Turystyki Motorowej PTTK uwzględniający zmianę określoną
w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

                                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Prezydium Zarządu Głównego PTTK