Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w Uzarzewie zakończona

Podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w dniu 10 Lutego 2018 roku, podsumowano dotychczasowe działania PTTK w obszarze turystyki motorowej oraz wytyczono zadania na następną kadencję działalności w tej sferze aktywności społecznej PTTK. 

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK nadała godność Członka Honorowego Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK kol. Andrzejowi Kuligowskiemu i kol. Ryszardowi Dobrzyńskiemu.

Wybrano Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK na XIX kadencje w składzie:

Jan Popiel - przewodniczący
Jan Kamiński - wiceprzewodniczący
Piotr Targowski - wiceprzewodniczący
Romuald Hrabia - sekretarz
członkowie:
Andrzej Guska
Piotr Filipowski
Zdzisław Grabowski
Jarosław Smolarek
Józef Wrzeszczyński

 

Protokół
Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK
Uzarzewo, 10 lutego 2018 r.

 Porządek obrad KKATM PTTK:

 1. Otwarcie KKATM PTTK, wybór przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Powierzenie Prezydium obrad roli Komisji Mandatowej;
 4. Podsumowanie działalności KTM ZG PTTK w XVIII kadencji;
 5. Potwierdzenie, przez Prezydium Konferencji prawomocności obrad;
 6. Wręczenie wyróżnień.
 7. Podjęcie uchwały o nadanie godności Członka Honorowego KTM ZG PTTK;
 8. Powołanie Komisji Wyborczej (3 osoby);
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby);
 10. Dyskusja;
 11. Ustalenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do KTM ZG PTTK;
 12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (3 osoby).
 13. Wybory członków KTM ZG PTTK na XIX kadencję;
 14. c.d. dyskusji i propozycje kierunków działań dla nowej KTM ZG PTTK;
 15. Ogłoszenie wyników wyborów;
 16. Ukonstytuowanie się KTM ZG PTTK: wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza;
 17. Przyjęcie wniosków i uchwał z KKATM PTTK;
 18. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Przewodniczący KTM ZG PTTK XVIII kadencji kol. Andrzej Kuligowski powitał delegatów oraz zaproszonych gości, przedstawicieli władz naczelnych PTTK, w tym:

- Pawła Mordala – sekretarza generalnego Zarządu Głównego,

- Jakuba Nowaka – członka ZG,

- Mieczysława Żochowskiego – członka ZG,

- Jarosława Kaczmarczyka – członka Głównej Komisji Rewizyjnej,  

oraz Honorowych Członków KTM ZG PTTK, władze lokalne Swarzędza: Grzegorza Taterkę - Zastępcę Burmistrza i Barbarę Czachurę - Przewodniczącą Rady Miejskiej, podziękował również gospodarzom Konferencji, Kierownictwu Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie i kol. Piotrowi Osiewiczowi – Prezesowi Oddziału PTTK „MEBLARZ” w Swarzędzu.

Chwilą ciszy została uczczona pamięć wszystkich motorowców, którzy zmarli w trakcie XVIII kadencji KTM ZG PTTK.

Do Prezydium Obrad zgłoszono następujące kandydatury (spośród delegatów):
-  przewodniczący – kol. Ryszard Dobrzyński
-  zastępca przewodniczącego – kol. Zygmunt Grajewski
-  sekretarz – kol. Ewa Kamińska

Prezydium w proponowanym składzie zostało wybrane w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

Ad. 2  Odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad KKATM.

Wyniki: ZA – 26; PRZECIW – 0; WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0.

Proponowany porządek obrad KKATM został przyjęty.

Ad. 3  Na podstawie § 7 Regulaminu Obrad Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej funkcję Komisji Mandatowej pełniło Prezydium zebrania.

Ad. 4  Przewodniczący KTM ZG PTTK XVIII kadencji kol. Andrzej Kuligowski odczytał sprawozdanie ustępującej Komisji. Podziękował wszystkim członkom ustępującej komisji za pracę i zaangażowanie.

Następnie głos zabrali:
kol. Paweł Mordal – sekretarz generalny ZG PTTK,
kol. Jakub Nowak – ustępujący opiekun KTM z ramienia ZG PTTK, członek ZG PTTK,     kol. Mieczysław Żochowski – nowy opiekun KTM z ramienia ZG PTTK, członek ZG PTTK,

kol. Jarosław Kaczmarczyk – członek Głównej Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5  Odczytano protokół Komisji Mandatowej. W obradach wzięło udział 26 delegatów z 28, co daje 92,86% uprawnionych delegatów. Konferencja jest prawomocna.

Ad. 6  Przewodniczący KTM ZG PTTK XVIII kadencji kol. Andrzej Kuligowski wręczył wyróżnienia:

- podziękował okolicznościowym ryngrafem: kol. Jakubowi Nowakowi – opiekunowi KTM z ramienia ZG, dla kol. Katarzyny Czyż (nieobecnej na obradach) – prowadzącej obsługę KTM, ze strony biura ZG PTTK, przygotowano podobne podziękowanie, natomiast kol. Ewa Kamińska – PTTK „KLIMEK” Grudziądz, została uhonorowana dyplomem KTM ZG PTTK.

Ponadto kol. Zbigniew Lewandowski – stały współpracownik Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, wręczył,  przyznane w 2017 roku, Odznaki Krajoznawcze Polski w stopniu złotym z szafirem: Lidii Popiel (leg. 86) i Janowi Popiel (leg. 87)     

Ad. 7  Zastępca przewodniczącego KKATM – kol. Zygmunt Grajewski przedstawił uchwałę KTM o nadanie godności Honorowego Członka KTM ZG PTTK następującym osobom: Andrzejowi Kuligowskiemu i Ryszardowi Dobrzyńskiemu. Odbyło się głosowanie: ZA – 25, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 1. Uchwała nr 1 została przyjęty.

Jakub Nowak – członek ZG, ustępujący opiekun KTM, wręczył w/w kolegom odznaki Honorowego Członka KTM ZG PTTK.

Ad. 8  Do Komisji Wyborczej zostali zgłoszeni: kol. Józef Wrzeszczyński, kol. Halina Filipowska, kol. Piotr Targowski. Odbyło się głosowanie: ZA – 25, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 1. Skład komisji został przyjęty.

Ustępująca KTM rekomendowała, aby nowa Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK liczyła 9 osób. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem ustępującej KTM: ZA – 26, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 0.

Przewodniczący Obrad poinformował o możliwości zgłaszania kandydatów do KTM ZG PTTK na nową kadencję.

Ad. 9  Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni: kol. Andrzej Guska, kol. Danuta Hachulska, kol. Małgorzata Budniewska-Jabłońska,. Odbyło się głosowanie: ZA – 26, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 0. Skład komisji został przyjęty.

 Ad. 10 Dyskusja (w trakcie trwania dyskusji Komisja Wyborcza zbierała zgłoszenia kandydatów do KTM ZG PTTK):

 • kol. Ferdynand Jabłoński – KTM FLISAK w Toruniu – podzielił się uwagami krytycznymi dotyczącymi przydziału mandatów na kluby;
 • kol. Sławomir Figura – KM Energetyk w Bełchatowie – również zabrał głos w tej sprawie, stwierdzając, że nie ma jednoznaczności przy podziale mandatów na poszczególne kluby w jednym Oddziale i wyraził nadzieję, że nowa komisja tą sprawę uporządkuje;
 • kol. Andrzej Kuligowski – przewodniczący KTM - odniósł się do wypowiedzi poprzedników w sprawie ilości mandatów i stwierdził, że rozdział mandatów został ustalony, zgodnie z obowiązującym regulaminem, na podstawie TKO przekazanych do Zarządu Głównego;
 • kol. J. Kamiński – klub PTTK „KLIMEK” Grudziądz – w tej samej sprawie, zwrócił uwagę na konieczność prawidłowego sporządzania TKK przez kluby i TKO przez oddziały aby przydział mandatów był adekwatny do ilości członków w poszczególnych klubach;   
 • kol. P. Targowski – Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej w Dąbrowie Górniczej – zgłosił kłopoty ze zdobyciem podkładki do odznaki MOT w stopniu dużym złotym;

Ad. 11  Został zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów do KTM ZG PTTK

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do KTM ZG PTTK:
ZA – 26, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 0.

Kol. Józef Wrzeszczyński przedstawił protokół Komisji Wyborczej. Po odczytaniu protokołu każdy z kandydatów krótko zaprezentował swoją osobę.

Ad. 12  Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: kol. Józef Hupka, kol. Tadeusz Pawlik, kol. Barbara Strzyszewska. Odbyło się głosowanie: ZA – 26, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 0. Skład komisji został przyjęty.

Ad. 13  Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania na kandydatów do KTM ZG PTTK.
Odbyło się głosowanie tajne.

Ad. 14  Dyskusja (ciąg dalszy) i propozycje działań dla nowej KTM ZG PTTK

Kol. Jan Kamiński wnioskował o nie uwzględnianie we współzawodnictwie i przy zdobywaniu odznak MOT w stopniu dużym i „za wytrwałość” imprez indywidualnych.

Ad. 15  Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK XIX kadencji. (protokół w załączeniu).

Ad. 16  Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory Przewodniczącego KTM ZG PTTK, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. Wybrano Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK na XIX kadencje w składzie:

Jan Popiel - przewodniczący
Jan Kamiński - wiceprzewodniczący
Piotr Targowski - wiceprzewodniczący
Romuald Hrabia - sekretarz
członkowie:
Andrzej Guska
Piotr Filipowski
Zdzisław Grabowski
Jarosław Smolarek
Józef  Wrzeszczyński

Ad. 17  Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski. Odbyło się głosowanie nad wnioskami.

-   Uchwała nr 2 o nieuwzględnianie we współzawodnictwie i przy zdobywaniu odznak MOT w stopniu dużym i „za wytrwałość” imprez indywidualnych. ZA – 12, PRZECIW – 7, WSTRZYMUJĄCYCH – 6. Uchwała została przyjęta.

-  pozostałe wnioski skierowane do pracy Komisji

Ad. 18  Przewodniczący Krajowej Konferencji ATM kol. Ryszard Dobrzyński  podziękował delegatom i zaproszonym gościom za udział w obradach. Na tym Konferencję zakończono.

 

Sekretarz Obrad

 

Ewa Kamińska

Przewodniczący Obrad

 

Ryszard Dobrzyński