Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK Kamieńczyk 2014

Podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w dniu 22 marca 2014 roku wybrano Komisję Turystyki Motorowej PTTK XVIII kadencji.

 KTM ZG PTTK będzie pracować w składzie:
Andrzej Kuligowski - przewodniczący
Ryszard Dobrzyński - wiceprzewodniczący
Jan Popiel - wiceprzewodniczący
Andrzej Mikołajczyk - sekretarz
Piotr Filipowski
Zdzisław Grabowski
Andrzej Guska
Jan Kamiński
Jarosław Smolarek

Protokół
Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK
Kamieńczyk, 22 marca 2014r.

 Porządek obrad KKATM PTTK:

 1. Otwarcie KKATM PTTK, wybór przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie wyróżnień.
 4. Powierzenie prezydium obrad roli komisji mandatowej oraz powołanie komisji uchwał i wniosków w składzie 3 osobowym.
 5. Podsumowanie działalności KTM ZG PTTK w XVII kadencji.
 6. Potwierdzenie, przez prezydium obrad, prawomocności obrad.
 7. Powołanie komisji wyborczej (3 osoby), zgłaszanie kandydatów.
 8. Dyskusja.
 9. Ustalenie listy kandydatów do KTM ZG PTTK.
 10. Powołanie komisji skrutacyjnej (3 osoby).
 11. Wybory tajne.
 12. c.d. dyskusji i propozycje kierunków działań dla nowej KTM ZG PTTK.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Ukonstytuowanie się KTM ZG PTTK: wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
 15. Przyjęcie wniosków i uchwał z KKATM.
 16. Zakończenie obrad.

 Ad. 1 Przewodniczący KTM ZG PTTK XVII kadencji kol. Andrzej Kuligowski powitał delegatów oraz zaproszonych gości. Chwilą ciszy została uczczona pamięć wszystkich motorowców, którzy odeszli a trakcie XVII kadencji KTM ZG PTTK

Do Prezydium Konferencji zgłoszono następujące kandydatury (spośród delegatów):
-       przewodniczący – kol. Paweł Zań (wyraził zgodę)
-       zastępca przewodniczącego – kol. Jan Kamiński (wyraził zgodę)
-       sekretarz – kol. Jarosław Smolarek (wyraził zgodę)

Skład prezydium w proponowanym składzie został zatwierdzony jednomyślnie.

 Ad. 2 Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Proponowanego Porządku Obrad KKATM. ZA – 34; PRZECIW – 0; WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0. Proponowany Porządku Obrad KKATM został przyjęty.

 Ad. 3 Przewodniczący KTM ZG PTTK XVII kadencji kol. A. Kuligowski wręczył wyróżnienia.

Przewodniczący KTM ZG PTTK XVII kadencji kol. A. Kuligowski zgłosił wniosek o nadanie tytułu Honorowego Członka KTM ZG PTTK następującym osobom: T. Dziadzio. J. Ptasińskiemu i J. Jaglińskiemu. Odbyło się głosowanie: ZA – 33, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 1. Wniosek Został przyjęty. Przewodniczący KTM ZG PTTK XVII kadencji kol. A. Kuligowski wręczył ww kolegom odznaki Honorowego Członka KTM ZG PTTK.

 Ad. 4 Na podstawie §8 Regulaminu Obrad Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej funkcję Komisji Mandatowej pełniło Prezydium zebrania

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni: kol. A. Guska, F. Jabłoński, Z. Cybulski. Odbyło się głosowanie: ZA – 34, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 0. Skład komisji został przyjęty.

 Ad. 5 Przewodniczący KTM ZG PTTK XVII kadencji kol. A. Kuligowski odczytał sprawozdanie ustępującej Komisji. Wręczył podziękowania dla kol. H. Miłoszewskiego i kol. P. Zania.

Następnie głos zabrali:
kol. J. Nowak – opiekun KTM z ramienia ZG PTTK, członek ZG PTTK
kol. B. Komorowski – członek GKR ZG PTTK

 Ad. 6 Odczytano protokół komisji mandatowej. Obecnych było 34 na 36 delegatów co daje 94,44% obecnych. Konferencja jest prawomocna.

 Ad. 7 Do Komisji Wyborczej zostali zgłoszeni: kol. E. Bożek, kol. A. Piziak, kol. J. Karwowski, kol. A. Mikołajczyk. Odbyło się głosowanie: ZA – 34, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 0. Skład komisji został przyjęty.

 Ad. 8

Dyskusja (w trakcie trwania dyskusji Komisja Wyborcza zbierała zgłoszenia kandydatów do KTM ZG PTTK):

 • kol. R. Kurylczyk – wniosek o powstanie strony, na której będą publikowane informacje o miejscach przyjaznych dla turystów.
 • kol. J. Wrzeszczyński – wniosek o zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa w części dotyczącej punktacji za organizację imprez motorowych, zniesienie limitu organizowanych imprez ogólnopolskich
 • kol. F. Jabłoński wręczył na ręce kol. A. Kuligowskiego statuetkę dla KTM ZG PTTK w podziękowaniu za dotychczasową działalność
 • kol. P. Targowski – wniosek o wydanie innej książeczki dla zdobywających odznakę TM MOT oraz o zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa w części dotyczącej punktacji za zdobywane odznaki krajoznawcze
 • kol. J. Kamiński – wniosek o wprowadzenie przelicznika za imprezy centralne i ogólnopolskie przy zdobywaniu wyższych stopni MOT (podobnie do regulaminu Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej). Wniosek, aby ranga kolejnej imprezy organizowanej przez jednostkę turystyki motorowej zależała od ilości uczestników na poprzedniej tego typu imprezie
 • kol. T. Dziadzio odniósł się do wypowiedzi poprzedników w sprawie zmian w Regulaminie Współzawodnictwa w części dotyczącej punktacji za zdobywane odznaki krajoznawcze i sensu zachowania limitu imprez ogólnopolskich
 • kol. J. Wołek – wniosek o wprowadzenie przelicznika za imprezy centralne przy zdobywaniu wyższych stopni MOT oraz możliwość załączania zdjęć do weryfikacji MOT na płytach CD

Ad. 9 Został zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów do KTM ZG PTTK

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do KTM ZG PTTK: ZA – 34, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 0

Ustępująca KTM rekomendowała, aby nowa Komisja liczyła 9 osób. Głosowanie nad wnioskiem ustępującej KTM ZG PTTK: ZA – 34, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 0

 Ad. 10 Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: kol. J. Jagliński, kol. J. Drozd, kol. J. Wołek. Odbyło się głosowanie: ZA – 34, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH – 0. Skład komisji został przyjęty.

 Ad. 12 Dyskusja (ciąg dalszy):

 • kol. Szczepanik – wniosek o wprowadzenie do Regulaminu Współzawodnictwa punktów za odznaczenia państwowe, nie tylko ministerialne; wniosek, aby dyplomy KTM ZG PTTK można było przyznawać nie tylko jednokrotnie, ale np. co cztery lata (dla tej samej osoby) lub wprowadzić stopniowanie dyplomów
 • kol. P. Filipowski odniósł się do wypowiedzi poprzedników w sprawie wyróżnień
 • kol. T. Dziadzio po raz kolejny odniósł się do wypowiedzi poprzedników w sprawie zmian w Regulaminie Współzawodnictwa
 • kol. J. Ptasiński – zgłosił prośbę, aby wszystkie wystąpienia kończyły się sformułowaniem wniosku
 • kol. R. Dobrzyński – odniósł się do ilości zorganizowanych kursów PTM. Był tylko jeden, ponieważ brak było chętnych

 Ad. 9 Kol. A. Mikołajczyk przedstawił protokół Komisji Wyborczej. Po odczytaniu protokołu każdy z kandydatów krótko zaprezentował swoją osobę.

 Ad. 11 Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania nad składem KTM ZG PTTK. Odbyło się głosowanie tajne.

 Ad. 15 W trakcie liczenia głosów Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski. Odbyło się głosowanie nad wnioskami.

 • wniosek o możliwość załączania zdjęć do weryfikacji MOT na płytach CD ZA – 4, PRZECIW – 28, WSTRZYMUJĄCYCH – 2. Wniosek został odrzucony.
 • wniosek o zaliczanie do punktacji współzawodnictwa odznaczeń otrzymanych w poprzednich latach ZA – 2, PRZECIW – 32, WSTRZYMUJĄCYCH – 1. Wniosek został odrzucony.
 • wniosek o wprowadzenie punktów do współzawodnictwa z jubileusze klubów ZA – 31, PRZECIW – 2, WSTRZYMUJĄCYCH – 2. Wniosek został przyjęty
 • wniosek o zaliczanie do punktacji współzawodnictwa odznaczeń państwowych ZA – 2, PRZECIW – 28, WSTRZYMUJĄCYCH– 5. Wniosek został odrzucony
 • wniosek o możliwość organizacji przez Klub motorowy więcej niż jednej imprezy ogólnopolskiej ZA – 30, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 5. Wniosek został przyjęty
 • wniosek o bieżącą weryfikację kontaktów mailowych i telefonicznych i TZW ZA – 35, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCYCH– 0. Wniosek został przyjęty
 • wniosek o możliwość przyznawania punktów za odznaczenia resortowe „Za zasługi dla turystyki” ZA – 29, PRZECIW – 4 WSTRZYMUJĄCYCH– 2. Wniosek został przyjęty

 Ad. 13 Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK XVIII kadencji (protokół w załączeniu).

 Ad. 14 Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory Przewodniczącego KTM ZG PTTK, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. Przewodniczącym KTM ZG PTTK został kol. A. Kuligowski, wiceprzewodniczącymi kol. J. Popiel i R. Dobrzyński, sekretarzem kol. A. Mikołajczyk (protokół w załączeniu).

Ad. 16 Przewodniczący KTM kol. A. Kuligowski podziękował delegatom i zaproszonym gościom za udział w obradach. Na tym Konferencję zakończono.

Sekretarz Obrad

 

Jarosław Smolarek

Przewodniczący Obrad

 

Paweł Zań

 Galeria zdjęć:

Imprezy centralne - Zloty PTM - 47-2018 SoczewkaImprezy centralne - Zloty PTM - 47-2018 Soczewka (31)
Imprezy centralne - Zloty PTM - 46 - 2016 WłocławekImprezy centralne - Zloty PTM - 46 - 2016 Włocławek (25)
Imprezy centralne - Zloty PTM - 48-2021 ŻninImprezy centralne - Zloty PTM - 48-2021 Żnin (36)
Imprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 49-2015 PrudnikImprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 49-2015 Prudnik (15)
Imprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 50-2017 Dąbrowa GórniczaImprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 50-2017 Dąbrowa Górnicza (39)
Imprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 51-2019 GrotnikiImprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 51-2019 Grotniki (36)
Imprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 52-2022 PorajImprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 52-2022 Poraj (64)
Imprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 53 - 2024 GdańskImprezy centralne - Zlot Turystów Motorowych - 53 - 2024 Gdańsk (25)
Imprezy centralne - Krajowe Narady - 2014 KamieńczykImprezy centralne - Krajowe Narady - 2014 Kamieńczyk (34)
Imprezy centralne - Krajowe Narady - 2018 UzarzewoImprezy centralne - Krajowe Narady - 2018 Uzarzewo (57)
Imprezy centralne - Krajowe Narady - 2023 ŁódźImprezy centralne - Krajowe Narady - 2023 Łódź (10)
Imprezy centralne - Nadarzyn 2018Imprezy centralne - Nadarzyn 2018 (20)
Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r.Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r. (7)
Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r. - 60 Nocny Górski Rajd ŚwiętokrzyskiImprezy Ogólnopolskie - 2014 r. - 60 Nocny Górski Rajd Świętokrzyski (14)
Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r. - XXXV „ENERGETYK 2014Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r. - XXXV „ENERGETYK 2014 (20)
Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r. - IX „ Wokół Pustyni Błędowskiej”Imprezy Ogólnopolskie - 2014 r. - IX „ Wokół Pustyni Błędowskiej” (9)
Imprezy Ogólnopolskie - 2015 r. - Nowy Rok PrudnikImprezy Ogólnopolskie - 2015 r. - Nowy Rok Prudnik (6)
Imprezy Ogólnopolskie - 2015 r. - Energetyk 2015Imprezy Ogólnopolskie - 2015 r. - Energetyk 2015 (9)
Imprezy Ogólnopolskie - 2016 r. - Zryw Prudnik - Otwarcie sezonuImprezy Ogólnopolskie - 2016 r. - Zryw Prudnik - Otwarcie sezonu (4)
Imprezy Ogólnopolskie - 2016 r. - XXXVII Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych Energetyk 2016Imprezy Ogólnopolskie - 2016 r. - XXXVII Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych Energetyk 2016 (14)
Imprezy Ogólnopolskie - 2017 r. - Ogólnopolski Rajdu do Miejsc Pamięci Narodowej Imprezy Ogólnopolskie - 2017 r. - Ogólnopolski Rajdu do Miejsc Pamięci Narodowej  (4)
Imprezy Ogólnopolskie - 2017 r. - XXXVIII Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2017”Imprezy Ogólnopolskie - 2017 r. - XXXVIII Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2017” (20)
Imprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - DKTM - Tenczyn 2018Imprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - DKTM - Tenczyn 2018 (32)
Imprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - DKTM - Pustynny 2018Imprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - DKTM - Pustynny 2018 (44)
Imprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - Energetyk BełchatówImprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - Energetyk Bełchatów (19)
Imprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - Jurajski maślakImprezy Ogólnopolskie - 2018 r. - Jurajski maślak (8)
Imprezy Ogólnopolskie - 2019 r - Będzin 2019Imprezy Ogólnopolskie - 2019 r - Będzin 2019 (16)
Imprezy Ogólnopolskie - 2019 r - 48 Rajd GórskiImprezy Ogólnopolskie - 2019 r - 48 Rajd Górski (33)
Imprezy Ogólnopolskie - 2019 r - Energetyk BełchatówImprezy Ogólnopolskie - 2019 r - Energetyk Bełchatów (23)
Imprezy Ogólnopolskie - 2021 - III Miast Wsi i Miasteczek Imprezy Ogólnopolskie - 2021 - III Miast Wsi i Miasteczek  (34)
Imprezy Ogólnopolskie - 2021 - III Architektury DrewnianejImprezy Ogólnopolskie - 2021 - III Architektury Drewnianej (17)
Imprezy Ogólnopolskie - 2022 - IV Porajski Rajd Jurajski o Puchar Wójta Gminy PorajImprezy Ogólnopolskie - 2022 - IV Porajski Rajd Jurajski o Puchar Wójta Gminy Poraj (60)
Imprezy Ogólnopolskie - 2022 - Juromania 2022Imprezy Ogólnopolskie - 2022 - Juromania 2022 (32)
Imprezy Ogólnopolskie - 2022 - XLI Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2022”Imprezy Ogólnopolskie - 2022 - XLI Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2022” (12)
Imprezy Ogólnopolskie - 2022 - IV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Architektury DrewnianejImprezy Ogólnopolskie - 2022 - IV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Architektury Drewnianej (32)
Imprezy Ogólnopolskie - 2023 - Dzień Kobiet w TarnowieImprezy Ogólnopolskie - 2023 - Dzień Kobiet w Tarnowie (9)
Imprezy Ogólnopolskie - 2023 - V Porajski Rajd Jurajski o Puchar Wójta Gminy PorajImprezy Ogólnopolskie - 2023 - V Porajski Rajd Jurajski o Puchar Wójta Gminy Poraj (10)
Imprezy Ogólnopolskie - 2023 - 42. Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2023Imprezy Ogólnopolskie - 2023 - 42. Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2023 (21)
Imprezy Ogólnopolskie - 2023 - Miejsca Pamięci Narodowej Imprezy Ogólnopolskie - 2023 - Miejsca Pamięci Narodowej  (3)
Egzaminy PTM - Kozienice 2015Egzaminy PTM - Kozienice 2015 (6)
Egzaminy PTM - Szklarska Poręba 2015Egzaminy PTM - Szklarska Poręba 2015 (9)
Egzaminy PTM - Dąbrowa Górnicza 2015Egzaminy PTM - Dąbrowa Górnicza 2015 (12)
Egzaminy PTM - Bełchatów 2016Egzaminy PTM - Bełchatów 2016 (11)
Egzaminy PTM - Siewierz 2017Egzaminy PTM - Siewierz 2017 (9)
Egzaminy PTM - Grotniki 2019Egzaminy PTM - Grotniki 2019 (6)
Inne - Inne 2016 - Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im Stefana Kaczmarka w Szczecinie Inne - Inne 2016 - Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im Stefana Kaczmarka w Szczecinie  (10)
Inne - Inne 2019 - KTP KolumbusInne - Inne 2019 - KTP Kolumbus (5)
Inne - Inne 2022 - Poraj - Dzień KobietInne - Inne 2022 - Poraj - Dzień Kobiet (46)